Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Baborów, 2014-04-04

GZG.6845.3.2014

                                                     WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

                                                                                 NA TERENIE  BABOROWA

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Nr 115 poz. 741) tekst jednolity z dnia  19 maja 2010 roku ( Dz.U. Nr 102, poz. 651 ) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do łącznej dzierżawy  następujące nieruchomości położone na terenie miasta Baborowa:

1. Działka nr 576/14, KW-OP1G/00021222/2- część stanowiąca 20m² pod uprawę ogrodniczą

2. Działka nr 576/14, KW-OP1G/00021222/2- część stanowiąca 50m² pod uprawę ogrodniczą

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Baborów Nr OW-182/13- minimalna wysokość rocznej stawki czynszu za grunty stanowiące przydomowe ogródki działkowe stanowi 0,15 zł. za m².

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku,  poniższy  teren  zlokalizowany w Baborowie ma następujące przeznaczenie:                                                                                  

Obszar obejmujący działkę nr 576/14, oznaczony symbolem 14-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

c) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

d) garaże,

e) budynki gospodarcze,

Nieruchomości nie są obciążone organicznymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich  rozporządzaniu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  30 kwietnia 2014r.

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska