Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa i remont ul. Wiejskiej

Baborów: Przebudowa i remont ul. Wiejskiej
Numer ogłoszenia: 56750 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baborów , ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 0774036920, faks 077 4036928.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baborow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont ul. Wiejskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji w zakresie projektu jest remont drogi publicznej gminnej wraz z częścią chodników zlokalizowanych na działkach nr 1452/1, 1522/3, 1521/4, 1531 w Baborowie. Ponadto w trakcie remontu drogi projektuje się wymianę całej kanalizacji deszczowej w pasie drogi: sieci na rury PCV klasy S, SDR34, SN8 o rdzeniu litym, studni na nowe betonowe DN100 z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy D400, wpustów żeliwnych[na klasę D400] i studzienek wpustowych, oraz regulację wszystkich urządzeń w jezdni i chodnikach - w tym studni połączeniowych kd z zastosowaniem pierścieni odciążających i nowych włazów żeliwnych z wypełnieniem betonowym klasy D400. W ramach zadania zostanie również wprowadzona nowa, docelowa stała organizacja ruchu podnosząca bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. Szczegółowy zakres oznakowania zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu. Drogi klasy L, kategoria ruchu KR1 Parametry Techniczne: ul. Wiejska: - długość 400,00 mb - szerokość projektowana 9,00 m - powierzchnia łączna AP = 3680,00 m2 - chodnik - występuje dwustronnie na obydwu ulicach (częściowo zrealizowany nowy) 2.2. W ramach projektowanych robót budowlanych przewiduje się: - grunt G1 - rozpoznanie warunków gruntowych wykonano metodami: odkrywki, badań geotechnicznych oraz badań nośności metodą VSS - jezdnia - istniejąca do remontu w zakresie kompleksowego: zagęszczenia koryta, wykonania warstw nośnych z kamienia łamanego, oraz wykonania nowego dwuwarstwowego dywanika asfaltowego - chodnik - występuje obustronnie, częściowo zrealizowany nowy - część objęta opracowaniem do remontu na pełnych podbudowach nośnych zgodnie z częścią graficzną - łącznie 312,70 m2 z kostki betonowej prasowanej 10*20*6 cm, szarej - zjazdy na posesje - łącznie 141,20 m2 z kostki betonowej prasowanej 10*20*8 cm czerwonej na nowych warstwach nośnych podbudowy, oddzielone od chodnika i posesji pogrążonymi krawężnikami 15*22*100 cm na ławach z oporem - krawężniki betonowe projektowane: 15*30*100 cm, ilość 654,90 mb [zwykłe]; 15*22*100 cm, ilość 114,20 mb (pogrążone, najazdowe), 15*30*100 cm łukowe wystające, ilość 63,20 mb oraz 15*22*100 cm, ilość 22,20 mb (pogrążone, najazdowe, łukowe) do ustawienia z wykonaniem ław z betonu B15 z oporem - instalacje podziemne istniejące do remontu/przebudowy: a) wpusty drogowe, odwodnieniowe najazdowe: wymiana studzienek DN500 i krat wpustowych na klasę D400 z wkładką gumową, z osadnikiem - 8 szt., b) wymiana 8 szt. przykanalików na nowe z rur PCV klasy S, SDR34, SN8 o rdzeniu litym DN160, L = 47,70 mb c) wymiana sieci kanalizacji deszczowej na nową z rur klasy S, SDR34, SN8 o rdzeniu litym DN315, L = 289,60 mb d) wymiana studni połączeniowych 7 szt. na nowe, betonowe DN1000 z prefabrykowaną dennicą, szczelnymi podłączeniami dla sieci, szczelnymi podłączeniami dla przykanalików wpustów drogowych (kaskada wewnętrzna), konusem wieńczącym, pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową i dwoma ryglami bez wentylacji, włazy obrobione opaską z kostki granitowej, szarej łamanej sortu 8/11 cm na zaprawie cementowej - trzy rzędy e) wymiana i regulacja wysokościowa pokryw studziennych Ks z zastosowaniem pierścieni odciążających (w drodze) na studniach połączeniowych na pokrywy D400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową i dwoma ryglami z wentylacją - 11 szt., włazy obrobione opaską z kostki granitowej, szarej łamanej sortu 8/11 cm na zaprawie cementowej - trzy rzędy f) regulacja studni TP - 5 szt. w tym jedna typu ciężkiego w drodze g) regulacja wszystkich zaworów wodnych, gazowych i hydrantów podziemnych - oznakowanie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze: korekta geometrii łuków w obrębie skrzyżowań, poszerzenie chodnika, oznakowanie skrzyżowań, zastosowanie progów zwalniających, wyspowych oraz aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej przy szkole: a) skrzyżowania kończące ul. Wiejską, ul. 40-lecia PRL i ul. Wincentego Witosa oznaczone znakami pionowymi B-20 stop oraz poziomymi P-12 oraz punktowymi elementami odblaskowymi w jezdni b) skrzyżowanie ul. Wiejskiej z ul. Tadeusza Kościuszki oznaczone znakami pionowymi A-7 i poziomymi P-13, P-15 c) progi spowalniające, wyspowe U-16 zainstalowane na ul. Wiejskiej (4 szt.) przy przejściu dla pieszych przy Szkole z kompletnym oznakowaniem dwustronnym pionowym znakami A11a/T-1/B-33 i poziomym dwustronnie P-25, punktowymi elementami odblaskowymi w jezdni oraz aktywnym świetlnym systemem ostrzegawczym zainstalowanym na znakach D-6, zasilanie solarne, tabliczki T-27 podświetlane (postacie dzieci)  d) wykonanie kompleksowego wymalowania grubowarstwowego przejść dla pieszych [pasy białe i czerwone] - 7 przejść szerokości 4,00 m i długości 9,00 dodatkowo przed przejściami oznakowanie P-14 i punktowe elementy odblaskowe montowane w jezdni e) wymiana wszystkich istniejących znaków pionowych wraz ze słupkami na nowe Szczegółowy zakres prac przestawia dokumentacja techniczna. Ponadto w ramach zadania przewiduje się: - sporządzenie projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, wraz z uzgodnieniem w odpowiednim Organie. - oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót - prace porządkowe 2.3. Dodatkowe informacje: - Prace winny być wykonywane etapowo, uwzględniając zorganizowany dowóz dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oraz dojazd klientów i dostawców pawilonu handlowego Biedronka. - Inwestor informuje iż Komisja Ruchu Drogowego z siedzibą w Starostwie Powiatowym zbiera się raz w miesiącu, w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Wykonawca przed złożeniem projektu zmiany organizacji ruchu winien uzgodnić z Przedstawicielem Gminy koncepcję projektu zmiany organizacji ruchu oraz uzyskać akceptację. - Wykonawca powinien skontaktować się z Inwestorem w celu wyznaczenia ewentualnego miejsca składowania materiałów..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza udzielanie zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.00-1, 45.23.32.22-1, 45.23.32.23-8, 45.23.32.52-0, 45.23.32.53-7, 45.23.32.60-9, 34.99.21.00-8, 34.99.22.00-9, 34.99.23.00-0, 34.92.21.00-7, 44.13.00.00-0, 44.16.31.12-8, 45.25.56.00-5, 45.33.23.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 27 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy 00/100 zł).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie dotyczące robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa, przebudowa, remonty dróg,) na kwotę o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych i 00/100), z podaniem jego rodzaju i wartości tego zamówienia oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie oraz terminowo, zgodnie z określającymi je warunkami technicznymi i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje osobami spełniającymi następujące wymagania: Kierownik budowy posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej (zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.]) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; Kierownik robót posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83 poz. 578]) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 900.000,00zł. (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100). Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto gdy nastąpi zmiana stawki i kwoty podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2. w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 umowy:. a) nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez Zamawiającego, b) jest niemożliwe wskutek działania siły wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, c) jest niemożliwe wskutek zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych udokumentowanych w dzienniku budowy, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, d) jest niemożliwe wskutek realizacji przez Wykonawcę lub inny podmiot, w drodze odrębnej umowy, robót budowlanych lub innych prac związanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres niezbędny do wykonania tychże prac, e) jest niemożliwe z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, o okres trwania tychże przyczyn, f) jest niemożliwe z powodu nieprzekazania placu budowy w terminie o którym mowa w § 2 ust.1 umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający albo z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności; g) gdy Zamawiający jednostronnie zrezygnuje z części zakresu przedmiotu umowy; 3. gdy nastąpi konieczność wykonania prac budowlanych lub innych robót w wyniku usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; w takiej sytuacji może ulec zmianie termin realizacji przedmiotu umowy, o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją, a także może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy w sposób wprost proporcjonalny do zmiany przedmiotu umowy. Warunkiem dokonania istotnej zmiany w treści niniejszej umowy będzie protokół konieczności sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego albo protokół konieczności sporządzony przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baborow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Baborowie, 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Baborowie, 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja współfinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOCSIWZ.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie art. 22 PZP.doc

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie art. 24 PZP.doc

DOCZałącznik nr 4 - doświadczenie zawodowe.doc

DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o posiadaniu przez osoby uczestniczace w zamówieniu wymaganych uprawnień.doc

DOCZałącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc

DOCZałącznik nr 7 - wykaz osób.doc

DOCZałącznik nr 8 - wzór umowy.doc

PDFPrzedmiar Baborów ul. Wiejska.pdf

PDFSTWIORB Baborów Wiejska.pdf

RARProjekt.rar

RARProjekt organizacji ruchu.rar