Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzielowie o zaplecze sanitarno - techniczne

 

Baborów: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzielowie o zaplecze sanitarno - techniczne

 

Numer ogłoszenia: 19616 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baborów , ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 0774036920, faks 077 4036928.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baborow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzielowie o zaplecze sanitarno - techniczne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej o obiekt murowanego zaplecza sanitarno - technicznego. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku, rekreacji. Przewiduje się kompleksową realizacje przedmiotu inwestycji w zakresie: - budowę murowanego budynku zaplecza świetlicy, - budowę ciągów komunikacyjnych pieszych, - budowę infrastruktury technicznej podziemnej: kanalizacja sanitarna ze szczelnym zbiornikiem wybieralnym [wymiana istniejących], - kompleksowy remont wszystkich instalacji wewnętrznych obiektu istniejącego, - remont ogólnobudowlany wszystkich pomieszczeń świetlicy, - wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej, - remont elewacji z iniekcją ciśnieniową przy zastosowaniu emulsji silikonowej. W zakresie zaplecza budynku zaplecza świetlicy projektuje się wykonanie fundamentów żelbetowych, ścian murowanych, dachu trójspadowego oraz kompletne wyposażenie obiektu w instalacje [wg projektów branżowych] i w wyposażenie ruchome przewidziane programem. Długość: 14,81m Wysokość: - okap: 4,35m - w najwyższym miejscu - kalenica: 9,40m - w najwyższym miejscu Powierzchnia zabudowy 182,61m2 Powierzchnia użytkowa 135,34m2 Kubatura wewnętrzna 416,85m3 Zaplecze projektowane: Szerokość: 8,17m Długość: 4,38m Wysokość: - okap: 3,40 m - kalenica: 7,65m Powierzchnia zabudowy 35,78m2 Powierzchnia użytkowa 27,91m2 Kubatura wewnętrzna razem z pustą nad sufitem 83,73m3+1/3*29,86m2*4,20m = 125,12 m3 PROJEKTOWANA CZĘŚĆ SANITARNO - TECHNICZNA: Posadowienie obiektu: Warunki gruntowe umożliwiły zaprojektowanie posadowienia bezpośredniego, na warstwie rodzimej gruntu. Poziom posadowienia fundamentów pod budynek przewidziano na głębokości -1,30m poniżej poziomu posadzki obiektu projektowanego i -1,20m poniżej poziomu terenu. Poziom wód gruntowych zlokalizowano poniżej poziomu posadowienia. Ławy fundamentowe liniowe monolityczne żelbetowe: beton B20, stal 34GS o wym. 40*30cm Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24 cm ocieplane styrodurem gr. 5 cm Pod ławami fundamentowymi - chudy beton - 100 mm z betonu B10. Posadzki tradycyjne wylewane z izolacjami przeciwwodnymi w układzie zgodnym z częścią rysunkową wykończone płytkami gresowymi barwionymi w masie, antypoślizgowymi i deskami podłogowymi. Ściany zewnętrzne murowane z bloczków gazobetonu gr. 36,50 cm w układzie jednowarstwowym na zaprawie ciepłej. Sposób tynkowania i płytkowania zgodnie z częścią rysunkową. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu - wszystkie elementy drewniane impregnowane, zabezpieczone przeciwwilgociowo. Impregnacja ciśnieniowa. Ochrona drewna przed grzybami domowymi i owadami - technicznymi szkodnikami drewna. Ponadto namurnice i krokwie należy zaimpregnować do stanu NRO środkami ochrony przeciwpożarowej. Ściany działowe (wewnętrzne) murowane działowe z bloczków gr. 11,50 cm z gazobetonu. Ściany systemowe toalet - wykonane z płyt pokrytych laminatem HPL, kolor szary. W pom. nr 1.03 - ściany systemowe o wysokości 200 cm, z 15 cm prześwitem nad podłogą (ubikacja i drzwi, pomiędzy kabiną WC ściana a częścią z pisuarami). Dach trójspadowy o nachyleniu połaci 84%. Odprowadzenie wody do rynien fi 150mm z tytan cynku gr. 0,70 mm i rur spustowych fi 120mm (2szt.) Poszycie zewnętrzne dachu dachówka karpiówka segmentowa, naturalna czerwień układana w koronkę. Izolacja cieplna dachu 200mm, wełna mineralna twarda (0,033 W/m.K). Konstrukcja dachu - krokwie drewniane w rozstawie osiowym 800 mm o przekroju 80*160mm oparte na trzech namurnicach 140*140mm leżących na murach nośnych wewnętrznych. Dach trójspadowy z krawężnicami o wym. 80*200mm Stolarka okienna i drzwiowa: - okna PCV pięciokomorowe szklone szkłem bezpiecznym O2 z nawietrzakami - drzwi wewnętrzne o podwyższonej odporności w okleinie HPL - drzwi zewnętrzne aluminium ciepłe Szczegółowy opis stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. Obróbki blacharskie: Wykonanie, dostawa i montaż kompletu obróbek blacharskich z blachy tytan cynk gr. 0,7mm ISTNIEJĄCY BUDYNEK ŚWIETLICY: W ramach remontu części istniejącej przewidziano: - wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych zgd. z projektami branżowymi - ściany i sufity naprawa tynków istniejących, skucie i odtworzenie odspojonych, wykonanie na całości gładzi gipsowych - podłogi do rozebrania (za wyjątkiem Sali Głównej) - wykonanie wylewek uzupełniających i warstwy samopoziomującej - wykonanie nowych pytek gresowych, barwionych w masie, antypoślizgowych - kompleksowy remont piecy kaflowych i stałej kuchni wraz z czyszczeniem i remontem przewodów kominowych, dymowych - skucie zasolonych tynków zewnętrznych cokołu budynku z trzech stron na wys. średnią 150 cm - wykonanie kompleksowej iniekcji ciśnieniowej emulsją silikonową z wstępnym doszczelnieniem struktury muru, zaślepienie otworów - montaż nowych okien PCV, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, granitowych gr. 3 cm polerowanych - wykonanie na skuciach tynków renowacyjnych w pełnym systemie - wykonanie na całych elewacjach szpachlowania z zatarciem na gładko [przewidzieć skucie tynków głuchych i uzupełnienie ubytków] - kompleksowe wymalowanie elewacji farbami silikonowymi z gruntowaniem, dwukrotne Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe znajdują się również w części graficznej projektu budowlanego. Ponadto rozwiązania materiałowe pozostałych elementów obiektu, związanych z branżami: instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych znajdują się we właściwych opisach branżowych i kartach katalogowych podstawowych materiałów..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.26.90-4, 45.45.30.00-7, 45.11.00.00-1, 45.11.30.00-2, 45.26.21.00-2, 45.26.21.10-5, 45.26.25.00-6, 45.33.12.10-1, 45.42.11.41-4, 45.26.23.10-7, 45.26.23.00-4, 45.26.23.11-4, 45.22.35.00-1, 45.42.20.00-1, 45.44.23.00-0, 20.32.20.00-9, 20.31.00.00-2, 45.42.20.00-1, 45.32.10.00-3, 45.26.14.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł słownie: pięć tysięcy 00/100 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie dotyczące robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (roboty remontowe, ogólnobudowlane) na kwotę o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy i 00/100zł), z podaniem jego rodzaju i wartości tego zamówienia oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie oraz terminowo, zgodnie z określającymi je warunkami technicznymi i prawidłowo ukończone
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Kierownik budowy posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz.U. Nr 83 poz. 578 ze zm.] lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; Kierownik robót posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji wod. - kan. i instalacji c.o. Kierownik robót posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • a) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 zł). b) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę do 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy i 00/100 zł).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto, gdy nastąpi zmiana stawki i kwoty podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5: a) nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez Zamawiającego, b) jest niemożliwe wskutek działania siły wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, c) jest niemożliwe wskutek zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych udokumentowanych w dzienniku budowy, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, d) jest niemożliwe wskutek realizacji przez Wykonawcę lub inny podmiot, w drodze odrębnej umowy, robót budowlanych lub innych prac związanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres niezbędny do wykonania tychże prac, e) jest niemożliwe z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, o okres trwania tychże przyczyn, f) jest niemożliwe z powodu nieprzekazania placu budowy w terminie o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający albo z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności; 3) gdy Zamawiający jednostronnie zrezygnuje z części zakresu przedmiotu umowy; 4) gdy nastąpi konieczność wykonania prac budowlanych lub innych robót w wyniku usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; w takiej sytuacji może ulec zmianie termin realizacji przedmiotu umowy, o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją, a także może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy w sposób wprost proporcjonalny do zmiany przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baborow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Baborowie, 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Baborowie, 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 13 (Sekretariat I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Roboty wykonywane podczas realizacji zadania pod nazwą Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzielowie o zaplecze sanitarno - techniczne będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

PDF1 SIWZ.pdf (556,50KB)

 

PDFAB_01.pdf (216,69KB)

 

PDFAB_02.pdf (315,58KB)

 

PDFAB_02'.pdf (348,85KB)

 

PDFAB_03.pdf (171,52KB)

 

PDFAB_04.pdf (347,25KB)

 

PDFAB_05.pdf (224,07KB)

 

PDFAB_06.pdf (438,99KB)

 

PDFAB_07.pdf (739,10KB)

 

PDFAB_08.pdf (531,30KB)

 

PDFE_01.pdf (102,01KB)

 

PDFE_02.pdf (242,86KB)

 

PDFE_03.pdf (111,16KB)

 

PDFE_04.pdf (86,55KB)

 

PDFE_05.pdf (81,03KB)

 

PDFE_06.pdf (53,35KB)

 

PDFIN_01.pdf (125,36KB)

 

PDFIN_02.pdf (319,75KB)

 

PDFIS_01.pdf (369,54KB)

 

PDFIS_02.pdf (248,00KB)

 

PDFIS_03.pdf (133,19KB)

 

PDFIS_04.pdf (128,12KB)

 

PDFIS_05.pdf (115,21KB)

 

PDFIS_06.pdf (128,46KB)

 

PDFOPIS TECHNICZNY ŚWIETLICA DZIELÓW.pdf (292,40KB)

 

PDFPrzedmiar Budowlanka świetlica Dzielów.pdf (171,01KB)

 

PDFPrzedmiar Elektyka świetlica Dzielów.pdf (75,01KB)

 

PDFPrzedmiar Sanitarne świetlica Dzielów.pdf (87,92KB)

 

PDFspecyfikacja techniczna świetlica Dzielów.pdf (802,90KB)

 

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (76,50KB)

 

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie art. 22 PZP.doc (60,50KB)

 

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie art. 24 PZP.doc (59,50KB)

 

DOCZałącznik nr 4 - doświadczenie zawodowe.doc (70,00KB)

 

DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o posiadaniu przez oso by uczestniczące w wykonywaniu zamówienia wymaganych u prawnień.doc (60,00KB)

 

DOCZałącznik nr 6 - oświadczenie o przynależnoś ci do grupy kapitałowej.doc (69,50KB)

 

DOCZałącznik nr 7 - wykaz osób.doc (68,00KB)

 

DOCZałącznik nr 8 - wzór umowy.doc (110,00KB)

 

PDFZT_01.pdf (374,19KB)