Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. oświaty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie

- referent ds. oświaty

 

I. Nazwa i adres pracodawcy: Urząd Miejski w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a,

48-120 Baborów.

II. Miejsce świadczenia pracy: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baborowie, ul. Wiejska 5a, 48-120 Baborów.

III. Stanowisko: referent ds. oświaty – 1/20 etatu.

IV. Wymagania niezbędne: 

1. wykształcenie co najmniej średnie,

2. obywatelstwo polskie,

3. pełna zdolność do czynności prawnych,

4. korzystanie z pełni praw publicznych,

5. stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków,

6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

V. Wymagania dodatkowe:

1. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,

2. znajomość przepisów:

a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2011 r. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.)

c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

d) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),

e) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 267),

3. otwartość na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie posiadanych umiejętności,

4. umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność.

VI. Warunki pracy:

- budynek piętrowy,

- stanowisko pracy na I piętrze (brak windy),

- brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

- czas pracy: 1/20 wymiaru – 2 godziny tygodniowo, zadaniowy system czasu pracy,

- wysiłek umysłowy,

- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%;

VII. Zakres wykonywanych zadań:

1. nadzór i rozliczanie z dowozu podmiotu wykonującego dowóz dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy,

2. przeprowadzanie kontroli realizacji dowozów w zakresie rozkładów jazdy, wieku autobusów, zapewnienia bezpieczeństwa, wygody, miejsc siedzących dla dzieci i uczniów oraz prawidłowej opieki,

3. kontrola i weryfikacja tras oraz liczby uczniów i dzieci dowożonych do szkół i przedszkoli,

4. sporządzanie i przesyłanie sprawozdań SIO,

5. organizacja wojewódzkich konkursów przedmiotowych na terenie gminy,

6. udział w komisji rekrutującej dzieci do przedszkola.

VIII. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys – curriculum vitae,

3. kserokopia dowodu osobistego,

4. kserokopie świadectw pracy,

5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje,

7. oświadczenie kandydata:

a) o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (lub kserokopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z KRK),

b) o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

c) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w BIP danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”,

8. oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata,

9. dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki posiada),

IX. Składanie dokumentów:

1. Miejsce składania dokumentów: sekretariat Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów.

2. Ostateczny termin składania dokumentów: 20 stycznia 2014 r.; oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń jest dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a oraz na stronie internetowej http://bip.baborow.pl/.

4. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podpisem; „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. oświaty”.

X. Etapy naboru:

1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.

2. II etap naboru: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne; rozmowy odbędą się 21 stycznia 2014 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, w pokoju nr 18.

 

DOCKwestionariusz osobowy.doc

 

DOCWzór oświadczeń kandydata.doc

 

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia.pdf

 

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru.pdf