Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w I półroczu 2014 r.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OW – 242/14
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 13 lutego 2014 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY BABORÓW
W SPRAWIE NABORU OFERT
NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU
POPRZEZ POPULARYZACJĘ UPRAWIANIA SPORTU
DLA PODNOSZENIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
NA TERENIE GMINY BABORÓW
W I PÓŁROCZU 2014 R.

1. Rodzaj zadania: Upowszechnianie i rozwoju sportu poprzez popularyzację uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej w zakresie popularyzacji piłki nożnej lub siatkowej.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2014 r.: 50 000,00 zł (w tym w I półroczu 2014 r. – 29 000,00 zł).

3. Zasady przyznawania dotacji:

1) Dotację mogą otrzymać kluby sportowe:

a) działające na terenie Gminy Baborów,

b) szkolące zawodników w grach indywidualnych i zespołowych, biorące udział w rozgrywkach w ramach współzawodnictwa sportowego,

c) niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

2) Dotacja może być przyznana w dwóch transzach.

3) Wysokość dotacji jest uzależniona od poziomu rywalizacji (liga, klasa rozgrywkowa, kategoria wiekowa) i wynosi odpowiednio dla klubów sportowych działających w celu popularyzacji:

a) piłki nożnej – nie więcej niż 22 000,00 zł,

b) piłki siatkowej – nie więcej niż 7 000,00 zł.

4. Terminy i warunki realizacji zadania: Zadanie będzie realizowane w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2014 r. oraz na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy gminą a klubem sportowym.

5. Miejsce i termin składania ofert:

1) Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 13 (I piętro) zgodnie z wzorem oferty określonym w zarządzeniu Burmistrza Gminy Baborów w nieprzekraczalnym terminie do:

a) 21.12.2013 r. dla klubów działających w celu popularyzacji piłki siatkowej,

b) 27.02.2014 r. dla klubów działających w celu popularyzacji piłki nożnej.

2) Do oferty należy dołączyć:

a) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego klubu, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty,

b) Sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok,

c) Sprawozdanie finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),

d) Aktualny statut,

e) Aktualnie posiadane licencje trenerów,

f) Aktualnie posiadane licencje zawodników lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

g) Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym np. zaświadczenie o rozliczeniu dotacji przyznanej w II półroczu 2013 r., pisemne zgody trenerów na podjęcie pracy w 2014 r., dokumenty poświadczające posiadanie tytułu prawnego lub uprawnienia do korzystania z bazy materialnej niezbędnej do realizacji zadania.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1) W celu oceny złożonych ofert powołuje się komisję, która zaopiniuje złożone oferty w terminie do 3 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. Komisja ma prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień związanych ze złożoną ofertą.

2) Po zapoznaniu się z opinią Komisji Burmistrz Gminy Baborów dokona, w terminie 3 dni od dnia otrzymania opinii, wyboru wniosków najlepiej służących realizacji zadań określonych w ustępie 1.

3) Decyzja Burmistrza Gminy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4) Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

a) merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z celami zadania,

b) wysokość środków własnych, w tym pracy wolontariuszy, zadeklarowanych jako wkład w realizację zadania na podstawie podpisanych umów,

c) ocena możliwości realizacji zadania, przy uwzględnieniu doświadczenia oferenta, realności wykonania zadania, posiadanych zasobów ludzkich i bazy materialnej.

 

PDFOgłoszenie ujednolicone (3).pdf (87,47KB)

PDFZarządzenie o zmianie zarządzenia o ogłoszeniu naboru (3).pdf (65,07KB)

 

PDFOgłoszenie - ujednolicone (2).pdf (83,90KB)

PDFZarządzenie o zmianie zarządzenia o ogłoszeniu naboru (2).pdf (55,10KB)

 

PDFOgłoszenie - ujednolicone.pdf (96,41KB)

PDFZarządzenie o zmianie zarządzenia o ogłoszeniu naboru.pdf (53,31KB)

 

PDFOgłoszenie naboru.pdf (96,48KB)

PDFZarządzenie o ogłoszeniu naboru.pdf (43,74KB)

DOCWzór oferty.doc (75,50KB)