Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013-2014 rok

Uchwała Nr XXI - 225/12
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającym na jej terenie na lata 2013-2014". 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r.: Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536, Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 209, poz. 1244) . 

Rada Miejska w Baborowie, uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Wieloletni program współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie na lata 2013-2014”. 

§ 2. "Wieloletni program współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na lata 2013-2014", stanowi element polityki społeczno -finansowej Gminy. Działalność pożytku publicznego jest działalnością społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Baborów w sferze zadań publicznych. Działania tych podmiotów stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej, często wyręczając te organy w realizacji ich zadań. Podmioty te mogą mieć zwłaszcza duży udział w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej. Skuteczność rozwiązywania tych problemów zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w określonych dziedzinach aktywności społecznej i w określonym czasie. Instrumentem służącym do ustalenia tych zasad jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

§ 3. Przepisy ogólne 

1. Ilekroć "Wieloletnim programie współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie na lata 2013-2014" mowa jest o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 209, poz. 1244); 

2) programie - należy przez to rozumieć "Wieloletni program współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającym na jej terenie na lata 2013-2014"; 

3) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy; 

4) organizacjach pożytku publicznego - należy przez to rozumieć podmioty,  o których mowa w art. 20 ustawy. 

2. Program określa cele, zasady, przedmiot, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji, sposób realizacji i sposób oceny realizacji programu, informację o wysokości środków przeznaczanych na realizację programu, informacjęo sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, a także tryb powoływania 
i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

§ 4. 1. Celem głównym Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy Baborów wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych. 

2. Cele szczegółowe Programu wynikają z założonego celu głównego i są to: 

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 

2) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, w szczególności wspieranie wolontariatu; 

3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej; 

4) prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców; 

5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów; 

6) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych. 

§ 5. 1. Współpraca Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: 

1) pomocniczości - poprzez wskazanie podziału zadań między sektorem publicznym a obywatelskim, ukierunkowanym na umacnianie roli obywateli, ich wspólnot i organizacji; 

2) suwerenności stron - poprzez poszanowanie autonomii organizacji pozarządowych oraz wzajemnym nie ingerowaniu w sprawy wewnętrzne; 

3) partnerstwa – poprzez współpracę równoprawnych partnerów na warunkach określanych stosowną umową lub porozumieniem; 

4) efektywności – poprzez dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych; 

5) zachowania uczciwej konkurencji i jawności – poprzez kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych oraz jawnych kryteriach wspierania organizacji pozarządowych. 

§ 6. 1. Przedmiotem współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, należących do zadań Gminy Baborów. 

2. Do priorytetowych obszarów współpracy należą zadania: 

1) w zakresie pomocy społecznej – opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania, poradnictwo w sprawach medycznych, higieny i odżywiania, wypożyczenie sprzętu medycznegoi rehabilitacyjnego; 

2) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób niepełnosprawnych; 

3) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych (obozy, rajdy, kolonie, itp.); 

4) w zakresie ochrony i promocji zdrowia - popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób oraz realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; 

5) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji; 

6) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę Gminy Baborów oraz organizowanie plenerowych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym; 

7) w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa - wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych i rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 

8) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych odbywających się bez alkoholu i w szczególny sposób eksponujących ten fakt. 

3. Przedmiotem współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi może być wspólne określanie ważnych dla mieszkańców potrzeb oraz tworzenie systemowych rozwiązań problemów. 

4. Podmiotami realizującymi ze strony Gminy Baborów program z organizacjami pozarządowymi są: 
1) Rada Miejska w Baborowie i jej Komisje – określa wysokość środków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe, 
2) Burmistrz Gminy Baborów – określa szczegółowe zasady współpracy z poszczególnymi organizacjami, a w szczególności podejmuje decyzje w zakresie przyznawania obiektów i przekazywania środków finansowych, ujętych w budżecie Gminy Baborów. 

5. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, podejmują na bieżąco bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie określonych działań. 

6. Podmioty współpracy są autonomiczne i suwerenne, a wzajemne oddziaływania regulują na zasadach umów i porozumień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Naczelną zasadą towarzyszącą wzajemnym oddziaływaniom jest wyrażenie woli współpracy w działaniach na rzecz Gminy Baborów i jej mieszkańców. 

8. Działanie władz samorządowych wyrażone jest wolą wspierania organizacji pozarządowych. 

9. Organizacje pozarządowe winny dążyć do wzbogacenia przedsięwzięć służących zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnych i działaniami swoimi winny wspierać w tym zakresie instytucje publiczne. 

10. Umowy na zlecenie  zadania zawiera Burmistrz Gminy Baborów, natomiast w przypadku realizacji zadań publicznych o charakterze pomocy społecznej, rozliczenie zadania następuje za pośrednictwem gminnej jednostki organizacyjnej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie. 

§ 7. Współpraca Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi odbywać się będziew szczególności poprzez: 

1) wsparcie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, z uwzględnieniem możliwości udzielania przez Gminę Baborów dodatkowego wsparcia finansowego na realizację zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe w związku z ubieganiem się przez te organizacje o dofinansowanie zadań z innych źródeł; 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności; 

3) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pozarządowych; 

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z radą działalności pożytku publicznego , w przypadku jej utworzenia; 

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli Gminy Baborów; 

6) współorganizowania konferencji tematycznych do spraw organizacji pozarządowych, dialogu obywatelskiego, dobroczynności, dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, wykluczenia społecznego i innych wg potrzeb; 

7) umożliwianiu dostępu do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania spotkań organizacji, realizujących zadania publiczne na rzecz Gminy Baborów i jej mieszkańców. 

§ 8. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. 

§ 9. 1. Gmina Baborów zleca realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, których działalność statutowa jest zgodna z miejscem i dziedziną zlecanego zadania. 

2. Zlecanie realizacji zadań odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, w trybie poza konkursowym oraz na zasadach określonych w ustawie. 

3. Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć formę powierzenia wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji oraz wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

4. Konkursy dotyczące realizacji zadania publicznego Burmistrz Gminy Baborów ogłasza zgodnie z art. 13 ustawy, natomiast nabór ofert poza konkursowych odbywa się na zasadach art. 19a ustawy. 

5. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Baborowie  (bip.baborow.pl)  udostępniane są informacje dotyczące organizacji pozarządowych w zakresie: 

1) ogłaszanych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i ich rozstrzygnięć; 

2) naborze ofert poza konkursowych. 

§ 10. 1. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w ramach budżetu Gminy Baborów określanym w Budżecie Gminy na każdy rok obowiązywania programu. 

2. Na realizację Programu w każdym roku przeznacza się kwotę minimalną 146.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100). 

§ 11. 1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające na celu ocenę wykonania Programu. 

2. Wskaźnikami efektywności Programu są dane dotyczące w szczególności: 

1) liczby ofert złożonych w ramach konkursów ofert; 

2) liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych; 

3) liczby umów, które nie zostały zrealizowane; 

4) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach; 

5) całkowity koszt realizacji zleconych przez Gminę Baborów zadań. 

3. Burmistrz Gminy Baborów w terminie do 30 kwietnia każdego roku, przedkłada Radzie Miejskiej  Baborowa sprawozdanie z realizacji Programu i umieszcza je na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Baborowie (bip.baborow.pl). 

4. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być zgłaszane Burmistrzowi Gminy Baborów. Zgłoszone uwagi i wnioski wykorzystywane będą do usprawnienia współpracy. 

§ 12. 1. Program tworzony jest zgodnie z ustawą oraz na podstawie kierunków działań strategicznych Gminy Baborów oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi. 

2. Konsultacje projektu Programu odbywają się zgodnie z uchwałą Nr XXXIX – 288/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

3. Projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Baborowie w celu umożliwienia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w celu wyrażenia pisemnej opinii. 

4. Proces konsultacyjny trwał od 30 października 2012r. do 06 listopada 2012r. 

5. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony został protokół, który otrzymał Burmistrz Gminy Baborów, natomiast wyniki konsultacji zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Baborowie (bip.baborow.pl). 

6. Po uwzględnieniu opinii zawartych w protokole z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Gminy Baborów przedłożył stosowny projekt Programu Radzie Miejskiej w Baborowie. 

§ 13. 1. Komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia w związku z ogłoszonym konkursem ofert. 

2. W skład komisji konkursowej wchodzi od 3 do 5 osób. 

3. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący komisji wskazany przez Burmistrza Gminy Baborów  w zarządzeniu o powołaniu komisji. 

4. Komisja dokonuje oceny złożonych wniosków w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na kartach oceny formalnej i merytorycznej. 

5. Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Burmistrzowi protokół wraz z propozycją wyboru oferty lub ofert i wysokości dotacji na realizację zadania publicznego. 

6. Dokumentację związaną z procedurą pracy komisji konkursowej prowadzi komórka organizacyjna lub jednostka organizacyjna Gminy Baborów odpowiedzialna za realizację konkursu. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów. 

§ 15. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie treści uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Krystian Dolipski