Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 881.000 zł

Baborów: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 881.000 zł
Numer ogłoszenia: 428610 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baborów , ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 0774036920, faks 077 4036928.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baborow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 881.000 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 881.000 zł (słownie: zł osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy) zgodnie z uchwałą nr XXIII-243/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 grudnia 2012r. Podstawowe dane o kredycie: a) Rodzaj transakcji: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego gotówkowego, b) Kwota i waluta kredytu : 881.000 zł - PLN, uruchamiana według dyspozycji zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r. c) W celu obliczenia wartości zamówienia na potrzeby porównania ofert przyjmuje się następujące terminy uruchamiania kredytu: 25.11.2013 r. - 400.000 zł 15.12.2013 r. - 481.000 zł Termin uruchomienia transz kredytu ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie d) Okres kredytowania: do 31.12.2017 r. e) Spłata kredytu nastąpi w okresie od 30 września 2014 r. do 31 grudnia 2017r. na rachunek wskazany przez bank wg następującego harmonogramu: 1 do dnia 30 września 2014r. w kwocie 25.000 zł 2 do dnia 31 grudnia 2014r. w kwocie 25.000 zł 3 do dnia 31 marca 2015r. w kwocie 25.000 zł 4 do dnia 30 czerwca 2015r. w kwocie 25.000 zł 5 do dnia 30 września 2015r. w kwocie 25.000 zł 6 do dnia 31 grudnia 2015r. w kwocie 25.000 zł 7 do dnia 31 marca 2016r. w kwocie 50.000 zł 8 do dnia 30 czerwca 2016r. w kwocie 50.000 zł 9 do dnia 30 września 2016r. w kwocie 50.000 zł 10 do dnia 31 grudnia 2016r. w kwocie 100.000 zł 11 do dnia 31 marca 2017r. w kwocie 100.000 zł 12 do dnia 30 czerwca 2017r. w kwocie 100.000 zł 13 do dnia 30 września 2017r. w kwocie 100.000 zł 14 do dnia 31 grudnia 2017 r. w kwocie 181.000 zł f) Terminy spłaty odsetek: spłata odsetek będzie się odbywać w okresach miesięcznych. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą spłacane na podstawie otrzymanego naliczenia do 25 dnia następnego miesiąca następującego po miesiącu, za który odsetki naliczono, na rachunek podany przez bank g) Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa obowiązująca w okresach za które odsetki są naliczane h) Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M powiększoną o marżę banku w wysokości ... procent rocznie. (WIBOR 1M jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego miesiąca). Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania. Marża banku przedstawiona w ofercie nie może być podwyższana w trakcie trwania umowy i) Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 15.10.2013.r. w wysokości 2,60 procent oraz spłaty rat kapitału w sposób określony w pkt. e j) sposób zabezpieczenia kredytu : weksel In blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową. k) Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. l) W przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia. m) W przypadku zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej niż 881.000 PLN zmniejszeniu ulegną kwoty spłaty rat przewidzianych jako ostatnie (licząc wstecz od ostatniego terminu spłaty rat ustalonych w harmonogramie) n) Planowany okres kredytowania: do 31 grudnia 2017 r. o) Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie związania z ofertą p) Uruchomienie kredytu: następować będzie wg odrębnych dyspozycji kredytobiorcy w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r. q) Odsetki od kredytu nie podlegają kapitalizacji. Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ i przedstawionymi w ofercie. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baborow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a 48-120 Baborów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a 48-120 Baborów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

RARSIWZ z załącznikami.rar (7,27MB)