Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony - Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów

Baborów: Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów
Numer ogłoszenia: 311348 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baborów , ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 0774036920, faks 077 4036928.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baborow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zadania jest wykonanie robót wg projektu budowlanego pn. Projekt budowlany remontu dachu, elewacji wraz z dobudową przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku wielorodzinnym przy ul. Głubczyckiej 96 w Baborowie, obejmującego następujące zakresy robót: - Remont i konserwacja istniejącej więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachu i wszystkimi niezbędnymi elementami wyposażenia zgodnie z dokumentacja techniczną. - Przemurowanie istniejących kominów od poziomu poniżej pokrycia dachu. - Wykonanie przewodów wentylacji grawitacyjnej z izolacją akustyczną/termiczną oraz kompleksową obudową i wykończeniem pionów. - Wykonanie obwodowego ankrowania budynku pod gzymsem głównym i ankrowania dolnego przybudówek. Głównym założeniem jest remont, konserwacja i odtworzenie elementów zniszczonych w podanych powyżej zakresach. Wymiary budynku: - szerokość: 17,80m, - długość: 11,54m, - wysokość: 10,36m do kalenicy, 6,30 do okapu. W ramach projektowanych robót budowlanych przewiduje się: 1. Więźba dachowa i poszycie: - rozebranie istniejącego poszycia mieszanego z dachówki, eternitu i blachy, - rozebranie wszystkich obróbek, rynien, rur spustowych z blachy ocynkowanej nie nadającej się do ponownego użycia, - rozebranie całego ołacenia - wymiana na nowe z wyrównaniem połaci pod dachówkę, - rozebranie części deskowania skorodowanego - zwłaszcza w partii okapu, - rozebranie skorodowanych elementów konstrukcji dachu, - wymiana skorodowanych przypustnic i końcówek krokwi przy namurnicy i w kalenicy - poprzedzić każdorazowo oceną stanu technicznego - obecnie elementy zabudowane, - ocenić i ewentualnie wymienić wszystkie skorodowane odcinki namurnicy, - całość więźby poddać konserwacji Fobosem M-2 poprzez trzykrotny oprysk każdego elementu, - montaż kompletnych obróbek, rynien i rur spustowych z blachy tytancynkowej gr. 0,70 mm, - wykonać przemurowanie kominów od poziomu -50 cm poniżej pokrycia dachowego, - wykonać żelbetowe nakrywy kominów pod obmurówkę z cegły klinkierowej, - przewody kominowe razem z wentylacyjnymi ocieplić w przestrzeni strychowej metodą lekka mokrą FS20 gr. 5 cm, - wykonać czapy kominowe z klinkieru, 4 warstwy na zaprawie antracytowej do klinkieru, - wykonać kompleksowe prace przy dachu: folie dachowe paroprzepuszczalne, kontrłaty, łaty, - wykonanie nowego poszycia dachowego z dachówki ceramicznej typu karpiówka segmentowa, gładka w odmianie naturalnej czerwieni, krycie w koronkę w pełnej technologii systemowej Koramic lub równoważnej, - w trakcie prac pokrywczych zamontować całe wynikające z projektu wyposażenia dachu: płotki przeciwśniegowe, stopnie i ławy kominiarskie, wyłazy dachowe, instalację odgromową. 2. Ankrowanie: W związku ze stwierdzeniem podczas prac inwentaryzacyjnych występowania spękań pionowych i skośnych elewacji, zwłaszcza w miejscach lokalizacji okien podjęto decyzję o wykonaniu wzmocnienia konstrukcji poprzez wykonanie obwodowego ankrowania obiektu. Analiza rodzaju uszkodzeń pozwoliła na dobór lokalizacji ankra w górnej części ścian obiektu oraz dodatkowo dla dobudówek w poziomie parteru. Dobrana lokalizacja jest optymalna ze względu na umiejscowienie okien w elewacji - pozwoli na ominięcie wszystkich otworów. W celu wykonania zadania należy: - wykonać bruzdowanie przy użyciu piły do murów, dwa równoległe nacięcia na głębokość min. 1/2 gr. cegły, - ręcznie wykuć nacięty pas muru - nie kuć mechanicznie, - przekuć gniazda o wym. 40*40 cm pod blachy Bl 250*250*10mm, - w wykonanych bruzdach kolejno montować pręty ankrowe Ø25 (łączenie przez spawanie z zakładem min. 800mm) Stal St0S, końcówki wchodzące w blachy nagwintować, - w gniazdach zamontować blachy, - wykonać naprężenie ankra poprzez dokręcanie nakrętek na końcach - nakrętki zwykle i kontrujące M25, - całość bruzd i gniazd wypełnić zaprawą cementową do lica cegły, - wykonać zaprawienie bruzd - w pierwszej warstwie obrzutki zatopić siatkę z zakładem po 5 cm na mur z każdej strony. 3. Przewody wentylacyjne: Zaprojektowano przy każdym kominie istniejącym zespół przewodów wentylacyjnych do obsługi przylegających do komina pomieszczeń na parterze i piętrze. W związku z brakiem możliwości wykonania pełnych odkrywek na przejściach przewodów przez stropy i oceną możliwości posadowienia przewodów murowanych dobrano przewody z rur tytancynkowych DN160, które można podwiesić do istniejących kominów. Całość zakłada wykonanie dodatkowych szachtów wentylacyjnych obudowanych płytami GKF na stelażu stalowym. W tym celu należy: - wykonać rozbiórki poszycia stropów we wskazanych w projekcie miejscach - rozebrać kolidujące z wentylacją trzony piecowe - ocenić możliwość swobodnego przejścia przewodów z ominięciem konstrukcji, w razie konieczności zastosować w stropach elementy łączące elastyczne, - wykonać montaż rur wentylacyjnych w układzie od dołu: parownik, trójnik z kratką wyciągową, pion o zadanej wysokości, kolano proste zakończone kratką kominową, - wykonać obudowę przewodów z płyt 2*GKF12,50mm na stelażu stalowym do REI30, - na strychu wykonać obudowę z OSB-3 gr. 18mm i całe kominy docieplić metodą lekką mokrą styropianem FS20 gr. 5 cm do wysokości 10 cm powyżej wywiewów projektowanych wentylacji, - w trakcie wykonywania obudowy wypełniać otulinę rur granulatem wełny mineralnej o gr. min. 3 cm., w grubości stropu zastosować izolację z mat z wełny, - wykonać kompleksowe szpachlowanie gładzią gipsową obudowy pionów oraz naprawę wszystkich uszkodzonych przy pracach elementów sufitów i podłóg, - wykonać dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami emulsyjnymi, - wykonać nowe trzony piecowe z odsunięciem w miejscu rozebranych, - w zakresie istniejących przewodów spalinowych wykonać kompleksowy przegląd wszystkich kominów z ich oczyszczeniem, wymianą drzwiczek rewizyjnych do czyszczaków i wszystkimi niezbędnymi naprawami. - trzony kominowe zamknąć od góry płytami żelbetowymi gr. 10cm zbrojonymi siatką 150*150 Ø 10mm, dołem poziomo wychodzą wentylacje, pionowo przez płyty przechodzą przewody spalinowe, - wykonać czapy z klinkieru na zaprawie do klinkieru, cztery warstwy cegły. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również: - wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót, - wszelkie inne roboty, prace, niezbędne badania (laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary i odbiory instalacji, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej, przedmiaru robót)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 25 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.40-4, 45.26.26.90-4, 45.45.30.00-7, 45.11.00.00-1, 45.11.30.00-2, 45.26.21.00-2, 45.26.21.10-5, 45.26.25.00-6, 45.42.20.00-1, 20.32.20.00-9, 45.42.20.00-1, 45.26.00.00-7, 45.26.19.00-3, 45.26.13.20-4, 45.26.19.00-3, 45.26.13.20-3, 45.26.13.20-3, 45.44.21.00-8, 45.42.11.00-5, 45.43.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł słownie: cztery tysiące 00/100 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie dotyczące robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (roboty dekarskie, ogólnobudowlane) na kwotę o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy i 00/100zł), z podaniem jego rodzaju i wartości tego zamówienia oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie oraz terminowo, zgodnie z określającymi je warunkami technicznymi i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli dysponuje osobami spełniającymi następujące wymagania: Kierownik budowy posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83 poz. 578]) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Kierownik robót posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń (zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83 poz. 578]) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00zł. (słownie: sto tysięcy i 00/100 zł). b) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę do 150.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 zł).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144.1 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, pod warunkiem przeprowadzenia jej zgodnie z poniższymi zapisami. 2. Zmiany mogą być zainicjowane poprzez złożenie pisemnego wniosku: - Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany. - Zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany. - Wykonawcy o dokonanie wskazanej zmiany. Wniosek musi zawierać: - Opis zmiany. - Uzasadnienie zmiany. - Koszt zmiany oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia. - Czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 3. Zmiany mogą obejmować: - Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). - Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. - Zmiany ilości każdej pracy objętej umową. - Zmianę jakości i innych cech charakterystycznych którejkolwiek części pracy. - Zmianę poziomu, pozycji, czy też wymiarów którejkolwiek części robót. - Zmiany spowodowanej robotami zamiennymi. - Rezygnacja z jakiejkolwiek pracy. 4. Termin wykonania przedmiotu umowy, może zostać przedłużony o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku : - Zawieszenia robót przez Zamawiającego. - Zaistnienie konieczności wykonania robót dodatkowych uniemożliwiających kontynuowanie realizacji niniejszej umowy, wówczas termin wykonania niniejszej umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających. - Niesprzyjających warunków atmosferycznych. - Siły wyższej. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baborow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Baborowie, 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Baborowie, 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  DOC1 SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie art. 22 PZP.doc

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie art. 24 PZP.doc

DOCZałącznik nr 4 - doświadczenie zawodowe.doc

DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o posiadaniu przez oso by uczestniczące w wykonywaniu zamówienia wymaganych u prawnień - Kopia.doc

DOCZałącznik nr 6 - oświadczenie o przynależnoś ci do grupy kapitałowej.doc

DOCZałącznik nr 7 - wykaz osób.doc

DOCZałącznik nr 8 - wzór umowy.doc

RARProjekt.rar

PDFSTWIORB DACH GŁUBCZYCKA 96 BABORÓW.pdf

PDFPrzedmiar Remont budynku ul Głubczycka Baborów.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maciej Halikowski
Data wytworzenia: 2013-08-02