Przejdź do treści strony WCAG

Ogloszenie o sprzedazy lokalu mieszkalnego dla najemcy przy ul. Dabrowszczaków 1 m2 w Baborowie

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY

Lokal mieszkalny dla najemcy o  pow. 28,00 m2  w budynku położonym w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 1/2.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : przedpokój, przechodnia kuchnia, jeden pokój, łazienka
z wc,
Lokal nie posiada balkonu ani loggii. Do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze w postaci piwnicy o pow. 4,20 m2  oraz strycho powierzchni użytkowej 7,20 m2  

Lokal usytuowany jest  w budynku zlokalizowanym na działce Nr 1425  o pow. 0,0410 ha zapisanej
w KW OP1G/00037100/6

Cena lokalu z  udziałem w prawie własności nieruchomości oraz kosztami przystosowania nieruchomości do sprzedaży wynosi 27.555zł
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r.  teren na którym zlokalizowana  jest nieruchomość nr 1425 oznaczony jest symbolem 2-MWUI zlokalizowany jest
w obszarach zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia podstawowego ustala się możliwość  realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
W/w działka znajduje się na obszarze wpisanym do Wojewódzkiego rejestru zabytków obejmującego układ urbanistyczny –stare miasto.

 Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

 Z dniem  12 września 2013r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

 Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 22 sierpnia 2013r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl oraz  na łamach gazety lokalnej.

 

 

                                                                                          Burmistrz Gminy

                                                                                              mgr Elżbieta Kielska

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2013-08-02