Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że do dnia 31.12.2013 r. przedsiębiorcy (z wyłączeniem działalności handlowej, bankowej,  usług deweloperskich oraz stacji paliw) mogą skorzystać z programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Baborów wprowadzonego uchwałą nr X-114/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Baborów, zmienionej uchwałą nr XXIV-247/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31.01.2013 r.

Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości może skorzystać przedsiębiorca, który spełni następujące warunki:

1) zwiększy liczbę zatrudnienia o minimum jeden etat w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy lub zatrudni nowych pracowników - w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność na terenie Gminy Baborów (zatrudniona osoba musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna)

2) nie posiada zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Baborów,

3) złoży wniosek na ustalonym formularzu (stanowiącym załącznik nr 1 do programu) z następującymi załącznikami:

informacją w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (osoby fizyczne) lub deklaracją na podatek od nieruchomości (pozostałe osoby) wraz z załącznikiem dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości,

oświadczeniem, że przedsiębiorca spełnia warunki, o których mowa w uchwale i programie stanowiącym załącznik do uchwały oraz że zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić organ podatkowy o możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy (stanowiącym załącznik nr 2 do programu),

- deklaracjami ZUS DRA za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwolnienie w podatku od nieruchomości,

- uwierzytelnionymi kserokopiami umów o pracę nowozatrudnionych pracowników,

- ofertą potwierdzoną przez urząd pracy o skierowaniu do zatrudnienia osoby bezrobotnej,

- wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis lub oświadczeniem o wielkości pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o pomoc i w okresie 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeniem o nieotrzymaniu takiej pomocy,

formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- sprawozdaniami finansowymi za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie z przepisami o rachunkowości,

 - dokumentem potwierdzającym formę prawną przedsiębiorcy.

 

W okresie korzystania ze zwolnienia:

- nie może nastąpić zmniejszenie zatrudnienia,

- przedsiębiorca zobowiązany jest do składania do dnia 15 stycznia każdego roku trwania zwolnienia formularzy ZUS DRA za poszczególne miesiące roku poprzedniego, zaświadczeń lub informacji o pomocy de minimis otrzymanej w roku poprzednim, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w roku poprzednim.


 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzyła : Stankowicz Magdalena
Data wytworzenia: 2013-03-28

 

 

DOCinformacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.doc (207,50KB)

DOCdeklaracja na podatek od nieruchomości.doc (164,50KB)