Przejdź do treści strony WCAG

Zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że do dnia 31.12.2013 r. przedsiębiorcy (z wyłączeniem działalności handlowej, bankowej,  usług deweloperskich oraz stacji paliw) mogą skorzystać z programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Baborów wprowadzonego uchwałą nr X-114/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Baborów, zmienionej uchwałą nr XXIV-247/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31.01.2013 r.

Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości może skorzystać przedsiębiorca, który spełni następujące warunki:

1) zwiększy liczbę zatrudnienia o minimum jeden etat w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy lub zatrudni nowych pracowników - w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność na terenie Gminy Baborów (zatrudniona osoba musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna)

2) nie posiada zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Baborów,

3) złoży wniosek na ustalonym formularzu (stanowiącym załącznik nr 1 do programu) z następującymi załącznikami:

informacją w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (osoby fizyczne) lub deklaracją na podatek od nieruchomości (pozostałe osoby) wraz z załącznikiem dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości,

oświadczeniem, że przedsiębiorca spełnia warunki, o których mowa w uchwale i programie stanowiącym załącznik do uchwały oraz że zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić organ podatkowy o możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy (stanowiącym załącznik nr 2 do programu),

- deklaracjami ZUS DRA za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwolnienie w podatku od nieruchomości,

- uwierzytelnionymi kserokopiami umów o pracę nowozatrudnionych pracowników,

- ofertą potwierdzoną przez urząd pracy o skierowaniu do zatrudnienia osoby bezrobotnej,

- wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis lub oświadczeniem o wielkości pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o pomoc i w okresie 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeniem o nieotrzymaniu takiej pomocy,

formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- sprawozdaniami finansowymi za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie z przepisami o rachunkowości,

 - dokumentem potwierdzającym formę prawną przedsiębiorcy.

 

W okresie korzystania ze zwolnienia:

- nie może nastąpić zmniejszenie zatrudnienia,

- przedsiębiorca zobowiązany jest do składania do dnia 15 stycznia każdego roku trwania zwolnienia formularzy ZUS DRA za poszczególne miesiące roku poprzedniego, zaświadczeń lub informacji o pomocy de minimis otrzymanej w roku poprzednim, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w roku poprzednim.


 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzyła : Stankowicz Magdalena
Data wytworzenia: 2013-03-28

 

 

DOCinformacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.doc

DOCdeklaracja na podatek od nieruchomości.doc