Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

,,Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Baborów?

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZACE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 14 000 EURO.

 

Burmistrz Gminy Baborów, mając na uwadze art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r . Nr 173,p oz. 759 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia:

,,Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Baborów”.

 

Przedmiot zlecenia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Baborów w roku 2013.

 

Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a 48-120 Baborów

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem  i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających  azbest z nieruchomości stanowiących budynki mieszkalne i gospodarcze na terenie Gminy Baborów. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo – cementowych
z pokryć dachowych do demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około 4 552 m2 (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa) w tym około 2 411 m² wymaga transportu i utylizacji, a około 2 141 m² wymaga demontażu, transportu i utylizacji.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, na których będzie dokonany demontaż pokryć dachowych wraz z odbiorem płyt azbestowo – cementowych, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 11 października 2013 r.

3. Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (w metrach oraz wagowo) oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.

4. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Sposób obliczenia ceny:

 Cena dla celów porównania oferty zostanie obliczona wg złożonego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Termin i miejsce wykonania zlecenia:

Od podpisania umowy do dnia 11 października 2013 r., Gmina BaborówKryteria oceny ofert:

1.      Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie  pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

2.      Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.      Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.

4.      Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5.      Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Do dnia 21 czerwca 2013 r. do godziny 10:00 rano w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, pod adresem: 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a.

 

Warunki udziału Wykonawcy:

  1. Oferta powinna zawierać:

1)      wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

2)      parafowany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

3)      załączoną kopię dokumentów – stosowne zezwolenia Wykonawcy na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, tj. decyzję marszałka województwa zatwierdzająca program gospodarki odpadami obejmującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (w tym zawierających azbest), zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych.

4)      kopię umowy z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;

5)      kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji;

  1. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uwagi końcowe:

Gmina Baborów przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

Aktualnie po złożeniu wniosku do WFOŚiGW w Opolu Gmina Baborów została zakwalifikowana do realizacji zadania, Zamawiający zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane przez w/w fundusz.

 

 

                                                                             BURMISTRZ GMINY BABORÓW

 

                                                                                        Elżbieta Kielska

                                          

 

DOCFormularz ofertowy.doc (27,50KB)

DOCX1. Umowa..docx (28,57KB)

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający zawiadamiania , że w zapytaniu ofertowym dotyczącym zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro na zadanie pn.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Baborów”

Komisja jako najkorzystniejszą wybrała ofertę złożona przez:

Zakład Gospodarki Komunalnej "GRONEKO" Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, cena brutto wykonania całości zadania wynosi 38 355,12 zł.


Powyższa oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym, gdyż zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert.

 

Zawiadomienie.pdf

 

Protokół.pdf
 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Kuszarecka
Data wytworzenia: 2013-06-11