Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I rokowania na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu w Dziećmarowie( po byłym przedszkolu)

BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I ROKOWANIA USTNE NIEOGRANICZONE

 NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE.

                                              

 

Nieruchomość zlokalizowana  jest na działce  Nr 418 w Dziećmarowie o pow.0,1600 ha zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00037227/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Głubczycach
Lokal Nr 2  o innym przeznaczeniu, po byłym przedszkolu wymagający prac adaptacyjnych usytuowany jest na parterze budynku położonego
w Dziećmarowie 83  o pow. użytkowej  93,50 m 2. Na układ funkcjonalny  lokalu składają się : kuchnia, toalety, dwie sale, ganek i spiżarka. Do lokalu przynależy boks garażowy o pow. 16,20 m 2

Obszar obejmujący działkę Nr 418 zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie  Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011roku  i ma następujący  kierunek zagospodarowania przestrzennego:

- stanowi obszar zainwestowany: tereny i obiekty usługowe, zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, pozostała część stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej  i leśnej.

 

Wartość nieruchomości              -    43.069,00 zł.

Cena wywoławcza do rokowań  -    17.300,00 zł.

Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości:

  • I przetarg    -    6.12.2012r.
  • II przetarg  -   11.02.2013r.
  • III przetarg  -  15.04.2013r.
  • IV przetarg -   24.06.2013r.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Rokowania odbędą się 29 sierpnia 2013 r. w małej sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2 A o godz. 900. Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do dnia 23 sierpnia 2013 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2 A, pok. Nr 13.

Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem :”Rokowania I – Lokal mieszkalny Nr 2 w Dziećmarowie ”.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • Datę sporządzenia zgłoszenia;
  • Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  • Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  • Kopie dowodu wpłaty zaliczki.

 

Przystępujący do rokowań winien wpłacić zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości podlegającej rokowaniom tj. 1730,00 złotych w gotówce do dnia 23 sierpnia  r. do godz. 1300  w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Burmistrz Gminy Baborów ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod numerem tel. 077/4036918 lub 4036980.

 

 

Burmistrz Gminy

Elzbieta Kielska

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2013-07-29