Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie umieszczania reklam na budynkach, budowlach i gruntach stanowiących własność Gminy Baborów

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że na podstawie Zarządzenia  Nr OW - 182/13 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz zasad umieszczania reklam na budynkach, budowlach i gruntach stanowiących własność Gminy Baborów ustalone zostały zasady umieszczania reklam na budynkach, budowlach, i gruntach stanowiących własność Gminy Baborów.

W związku z powyższym:

 1. Ustawianie lub montaż reklamy wymaga:

1) uzyskania pisemnej zgody Burmistrza na umieszczenie reklamy,

2) zawarcia umowy cywilno-prawnej określającej prawa i obowiązki stron w przedmiotowym zakresie,

3) zgłoszenia właściwemu organowi budowlanemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Przyjmuje się, że reklamą w rozumieniu zarządzenia jest  każdy nośnik informacji w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi, która może być wykonana:

1)   jako reklama ścienna w postaci napisów, malowideł rysunków itp. wykonanych

   na ścianie obiektu budowlanego,

2)   jako instalacja na obiektach urządzeń reklamowych takich jak np. tablice gabloty,

   szafki reklamowe, konstrukcje świetlne, konstrukcje przestrzenne itp.

3)   w formie transparentów umieszczonych na obiektach lub pomiędzy tymi obiektami,

4)   jako wolnostojące tablice reklamowe, informacyjne, stelaże itp. czasowo lub trwale

   związane z gruntem z zastrzeżeniem ust 3.

3. Nie stanowi reklamy informacja graficzna zawierająca w treści nazwę zakładu, logo firmy, godziny otwarcia, umieszczane przy drzwiach lub nad drzwiami wejściowymi zewnętrznymi prowadzącymi do podmiotu zajmującego się sprzedażą lub świadczącego usługi.

4. Do wniosku o wydanie zgody załącza się projekt reklamy (treść napisu, kolorystyka, wielkość reklamy) oraz miejsce jej ustawienia lub montażu.

5. W przypadku gdy ustawienie lub montaż reklamy dotyczy obiektu zabytkowego do wniosku załącza się także opinię konserwatora zabytków.

6. W przypadku montażu reklamy na budowli lub budynku gdy wnioskodawca deklaruje remont ściany we własnym zakresie i na własny koszt, Burmistrz Gminy Baborów może wyrazić zgodę na montaż reklamy bez pobierania opłaty miesięcznej, o której mowa w ust. 9 do momentu zrekompensowania poniesionych przez wnioskodawcę kosztów remontu ściany.

7.       Z tytułu ustawienia lub montażu reklamy ustala się minimalne stawki:

- opłaty jednorazowej, którą należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego przed wydaniem zgody, oraz

- opłaty miesięcznej.

8. Opłata jednorazowa za ustawienie lub montaż reklamy wynosi 50,00 zł.

9. Opłata miesięczna uzależniona jest od wielkości reklamy i wynosi:

1) do 1m2 powierzchni reklamy                8,00 zł,

2) za każdy rozpoczęty następny m2        6,00 zł.

10.  Za reklamy dwustronne opłatę wymienioną w ust. 9 pobiera się w podwójnej wysokości.

11.  Stawki opłat określone w ust 8 i 9 są kwotami brutto.


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Bagińska - Jóźwiak
Data wytworzenia: 2013-07-17