Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W BABOROWIE

Baborów: Rewitalizacja parku miejskiego w Baborowie
Numer ogłoszenia: 220438 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baborów , ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 0774036920, faks 077 4036928.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baborow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja parku miejskiego w Baborowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z rewitalizacją parku miejskiego w Baborowie, zgodnie z opracowaną dokumentacja techniczną. Aktualnie park w Baborowie, poprzez przypadkowe nasadzenia w latach 60-tych oraz samoczynne rozsiewanie się drzew przybrał charakter leśny. Brakuje w nim piętra niższego. Roślinność stanowią prawie wyłącznie drzewa, które z powodu zbyt dużego zagęszczenia, a co się z tym wiąże znacznej konkurencyjności o światło, wyrosły bardzo wysokie, o mało malowniczych pokrojach. Gęste korony drzew zabierają całe światło, przez co w parku jest ciemno i mało przyjemnie. Pierwszym krokiem jaki należy podjąć to przerzedzenie piętra wysokiego w celu otrzymania przestrzenności oraz zwiększenia nasłonecznienia. Przy wyznaczaniu drzew do usunięcia priorytetowo potraktowano okazy suche, chore i najmłodsze tzw. samosiejki oraz te, które znacząco zagęszczają park. Ze względu na to, że w parku brakuje niższego piętra pozostawiono wszystkie małe drzewka, których stan zdrowia na to pozwala. Większość roślin proponowanych w projekcie to małe drzewka, krzewy, krzewinki oraz byliny długowieczne. Część roślin jest zimozielona. Rośliny mają charakter ozdobny i uatrakcyjniający przestrzeń. Przewidziano nasadzenia kontrastowe roślin o żółtawym lub purpurowym wybarwieniu liści. Wokół wybranych drzew planuje się nasadzenia kwitnących roślin okrywowych. Założono, że część zachodnia parku ma charakter reprezentacyjny, proponuje się tam większą ilość roślin ozdobnych. Przy wybranych ławkach w części reprezentacyjnej zaproponowano ozdobne krzewy pachnące, by umilić odpoczynek odwiedzającym. Wejście na okrągły placyk z klombem znajdujący się na przecięciu głównych alejek podkreślono okrągłą pergolą porośniętą kwitnącymi pnączami. Inne pnącza porastać będą pnie starych drzew. Układ komunikacyjny parku pozostaje bez zmian. Wyjątek stanowi dodatkowa alejka we wschodniej części parku, która nieoficjalnie istnieje od lat..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza udzielanie zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień stanowiących nie więcej niż 25% ceny.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.30.00-7, 77.21.14.00-6, 77.31.50.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100 zł).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, łącznie zadań z zakresu usług kształtowania i pielęgnacji zadrzewień, zakrzewień oraz trawników, a także nasadzeń zieleni o wartości co najmniej 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), w tym przynajmniej jedno zamówienie na kwotę 50 000,00 zł (słowne: pięćdziesiąt tysięcy złotych); Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie oraz terminowo.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponuje odpowiednim sprzętem: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie sprzętem co najmniej w zakresie: 1. Piła spalinowa - 2 szt., 2. Samochód lub ciągnik do transportu - 1 szt., 3. Rębarka do gałęzi - 1 szt., 4. Frezarka do karp - 1 szt., 5. Drobny sprzęt ogrodniczy (grabie, taczki, sekatory)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej jedną osobą do prowadzenia pielęgnacji zieleni - pełniącą funkcję kierownika prac, posiadającej wykształcenie techniczne ogrodnicze, leśne, lub równoważne lub osobą posiada specjalistyczne kwalifikacje uprawniające do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia, posiadającą minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu pracami w zakresie zagospodarowywania terenów zielonych w tym: wycinki drzew, nasadzania roślin, kształtowania, pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 80 000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). b) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dokumenty potwierdzające, że usługi lub dostawy, o których mowa w pkt 6 powyżej, zostały wykonane, lub są wykonywane należycie oraz terminowo, zgodnie z określającymi je warunkami technicznymi. 2.W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu w szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia o ile, te inne podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia. 3.W przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu w szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów osobowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4.Formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ). 5.Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie dokumentacji projektowej, przy uwzględnieniu przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie oraz wiedzy i doświadczenia Wykonawcy. 6.Kserokopię dyplomu,zaświadczenia,certyfikatu,uprawnień, poświadczającego wymagane wykształcenie kierownika prac. 7.Parafowany wzoru umowy - każda strona powinna zawierać podpis Wykonawcy (załącznik nr 9 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto gdy nastąpi zmiana stawki i kwoty podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2.W zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 umowy:. a)nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez Zamawiającego, b)jest niemożliwe wskutek działania siły wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, c)jest niemożliwe wskutek zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych udokumentowanych protokolarnie, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, d)jest niemożliwe wskutek realizacji przez Wykonawcę lub inny podmiot, w drodze odrębnej umowy, dostaw, usług lub innych prac związanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres niezbędny do wykonania tychże prac, e)jest niemożliwe z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, o okres trwania tychże przyczyn, f)jest niemożliwe z powodu nieprzekazania terenu, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający albo z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności; g) gdy Zamawiający jednostronnie zrezygnuje z części zakresu przedmiotu umowy;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baborow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a 48 - 120 Baborów, pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a 48 - 120 Baborów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Roboty wykonywane podczas realizacji zadania pod nazwa Rewitalizacja parku miejskiego w Baborowie będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOCSIWZ.doc (280,00KB)

RARPark przetarg.rar (7,02MB)

PDFPrzedmiar robót.pdf (140,27KB)

RARPark Baborów-planowanie nasadzenia.rar (4,81MB)

  

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Edyta Piasny
Data wytworzenia: 2013-06-07