Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap I

Baborów: Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap I
Numer ogłoszenia: 138460 - 2013; data zamieszczenia: 09.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baborów , ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 0774036920, faks 077 4036928.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baborow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest remont dróg publicznych gminnych, wraz z chodnikami, zlokalizowanych na działkach nr 1692, 1676 w Baborowie. Ponadto w trakcie remontu przewiduje się wymianę wpustów (na klasę C250) i studzienek wpustowych układu instalacji odprowadzającej wody deszczowe z pasów drogowych do kanalizacji miejskiej, oraz regulację wszystkich urządzeń w jezdni i chodnikach - w tym studni połączeniowych kanalizacji deszczowej z zastosowaniem pierścieni odciążających i nowych włazów żeliwnych z wypełnieniem klasy C250. Drogi klasy D, kategoria ruchu KR1

Parametry Techniczne:

ul. Róży Wiatrów:

- długość 182,00 mb

- szerokość projektowana 6,00 m

- powierzchnia łączna AP = 1121,00 m2

ul. Kwiatowa:

- długość 167,00 mb

- szerokość projektowana 6,00 m

- powierzchnia łączna AP = 1005,00 m2

- chodnik - występuje dwustronnie na obydwu ulicach

W ramach projektowanych robót budowlanych przewiduje się:

- grunt: G3 - doprowadzić do G1, stabilizacja

- jezdnia: (ul. Róży Wiatrów, ul. Kwiatowa) istniejąca - do remontu w zakresie kompleksowej wymiany warstw nośnych, stabilizacji gruntu oraz wykonania nowego dwuwarstwowego dywanika asfaltowego

- chodnik - do remontu na pełnych podbudowach nośnych zgodnie częścią graficzną

- łącznie 1001,60 m2 z kostki betonowej prasowanej 10*20*6 cm, szarej

- zjazdy na posesje: łącznie 349,05 m2 z kostki betonowej prasowanej 10*20*8 cm czerwonej na nowych warstwach nośnych podbudowy, oddzielone od chodnika i posesji pogrążonymi obrzeżami 8*30*100 cm

- krawężniki betonowe projektowane: 15*30*100 cm, ilość 441,40 mb [zwykłe]; 15*22*100 cm, ilość 215,15 mb [pogrążone, najazdowe] oraz 15*30*100 cm łukowe, ilość 53,75 mb do ustawienia z wykonaniem ław z betonu B15 z oporem

- instalacje podziemne istniejące:

a) wpusty drogowe, odwodnieniowe najazdowe: wymiana studzienek DN500 i krat wpustowych na klasę C250 z wkładką gumową, z osadnikiem - 16 szt.,

b) wymiana 16 szt. przykanalików na nowe z rur PP dwuściennych DN150 SN8

c) wymiana i regulacja wysokościowa pokryw studziennych z zastosowaniem pierścieni odciążających [w drodze] na studniach połączeniowych kd na pokrywy C250 z wypełnieniem betonowym - 8 szt., włazy obrobione opaską z kostki granitowej, szarej łamanej sortu 8/11 cm na zaprawie cementowej - trzy rzędy

d) regulacja wysokościowa pokryw studziennych na studniach połączeniowych ks w drodze, chodnikach i zjazdach (kanalizacja nowa zrealizowana w 2011 r.) w drodze 11 szt. włazy obrobione opaską z kostki granitowej, szarej łamanej sortu 8/11 cm na zaprawie cementowej - trzy rzędy, w chodnikach i zjazdach 21 szt. (studnie DN425) e) regulacja studni TP - 5 szt.

f) regulacja wszystkich zaworów wodnych, gazowych i hydrantów podziemnych

- wymiana czterech znaków A-7 (ustąp pierwszeństwa) przed skrzyżowaniami, typ średni

Ponadto w ramach zadania przewiduje się:

- sporządzenie projektu zmiany organizacji ruchu, wraz z uzgodnieniem w odpowiednim Organie.

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót

- prace porządkowe.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.32.23-8, 45.23.32.52-0, 44.16.31.12-8, 45.25.56.00-5, 45.33.23.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie dotyczące robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa, przebudowa, remonty dróg) na kwotę o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych i 00/100), z podaniem jego rodzaju i wartości tego zamówienia oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie oraz terminowo, zgodnie z określającymi je warunkami technicznymi i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli dysponuje osobami spełniającymi następujące wymagania: - Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej (zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 850.000,00zł. (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 850.000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto gdy nastąpi zmiana stawki i kwoty podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2. w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 umowy:. a) nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez Zamawiającego, b) jest niemożliwe wskutek działania siły wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, c) jest niemożliwe wskutek zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych udokumentowanych w dzienniku budowy, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, d) jest niemożliwe wskutek realizacji przez Wykonawcę lub inny podmiot, w drodze odrębnej umowy, robót budowlanych lub innych prac związanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres niezbędny do wykonania tychże prac, e) jest niemożliwe z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, o okres trwania tychże przyczyn, f) jest niemożliwe z powodu nieprzekazania placu budowy w terminie o którym mowa w § 2 ust.1 umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający albo z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności; g) gdy Zamawiający jednostronnie zrezygnuje z części zakresu przedmiotu umowy; 3. gdy nastąpi konieczność wykonania prac budowlanych lub innych robót w wyniku usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; w takiej sytuacji może ulec zmianie termin realizacji przedmiotu umowy, o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją, a także może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy w sposób wprost proporcjonalny do zmiany przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baborow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOCSIWZ.doc (274,00KB)

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (76,50KB)

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie art. 22 PZP.doc (61,00KB)

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie art. 24 PZP.doc (59,50KB)

DOCZałącznik nr 4 - doświadczenie zawodowe.doc (70,00KB)

DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o posiadaniu przez osoby uczestniczace w zamówieniu wymaganych uprawnień.doc (60,00KB)

DOCZałącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (70,00KB)

DOCZałącznik nr 7 - wykaz osób.doc (69,50KB)

DOCZałącznik nr 8 - wzór umowy.doc (108,00KB)

PDFOpis techniczny.pdf (406,00KB)

PDFPrzekrój podłużny.pdf (256,27KB)

PDFPrzekrój poprzeczny.pdf (378,90KB)

PDFZagospodarowanie terenu 2.pdf (1,56MB)

PDFZagospodarowanie terenu.pdf (1,50MB)

PDFPrzedmiar.pdf (74,74KB)

PDFSTWIOR.pdf (761,72KB)

 


 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Edyta Piasna
Data wytworzenia: 2013-04-09

 

 


DOCXSIWZ..docx (144,56KB)