Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony - Modernizacja obiektów świetlic wiejskich w Księżym Polu i Czerwonkowie

Baborów: Modernizacja obiektów świetlic wiejskich w Księżym Polu i Czerwonkowie
Numer ogłoszenia: 138658 - 2013; data zamieszczenia: 09.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baborów , ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 0774036920, faks 077 4036928.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baborow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja obiektów świetlic wiejskich w Księżym Polu i Czerwonkowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świetlica w Księżym Polu: Inwestycja polega na wykonaniu w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej kotłowni oraz remoncie i zmianie kolorystyki elewacji budynku. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku, rekreacji, integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku świetlicy 145,44 m2. Powierzchnia użytkowa w zakresie opracowania 28,48 m2. Świetlica w Czerwonkowie: Inwestycja polega na demontażu istniejących drewnianych schodów i wykonaniu nowych żelbetowych schodów prowadzących na pierwsze piętro. Wymianie ulegną również drzwi wewnętrzne prowadzące do lokali, wykonana zostanie poręcz na schodach oraz ogólny remont ścian oraz posadzek na korytarzu. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku, rekreacji, integracji i aktywizacji społeczności lokalnej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.26.23.00-4, 45.26.23.21-7, 45.26.23.50-9, 45.26.23.60-2, 45.26.25.00-6, 45.26.25.22-6, 45.26.26.00-7, 45.32.00.00-6, 45.32.40.00-4, 45.34.32.20-1, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.42.11.11-5, 45.42.11.20-1, 45.42.11.41-4, 45.42.11.46-9, 45.42.11.52-4, 45.43.10.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł słownie: cztery tysiące 00/100 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie dotyczące robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (roboty remontowe, ogólnobudowlane) na kwotę o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy i 00/100zł), z podaniem jego rodzaju i wartości tego zamówienia oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie oraz terminowo, zgodnie z określającymi je warunkami technicznymi i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje osobami spełniającymi następujące wymagania: Kierownik budowy posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83 poz. 578]) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; Kierownik robót posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji wod. - kan. i instalacji c.o. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00zł. (słownie: sto tysięcy i 00/100 zł). Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę do 150.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 zł).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. W zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto, gdy nastąpi zmiana stawki i kwoty podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2. W zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5: a)nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez Zamawiającego, b)jest niemożliwe wskutek działania siły wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, c)jest niemożliwe wskutek zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych udokumentowanych w dzienniku budowy, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, d)jest niemożliwe wskutek realizacji przez Wykonawcę lub inny podmiot, w drodze odrębnej umowy, robót budowlanych lub innych prac związanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres niezbędny do wykonania tychże prac, e)jest niemożliwe z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, o okres trwania tychże przyczyn, f)jest niemożliwe z powodu nieprzekazania placu budowy w terminie o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający albo z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności; 3. Gdy Zamawiający jednostronnie zrezygnuje z części zakresu przedmiotu umowy; 4. Gdy nastąpi konieczność wykonania prac budowlanych lub innych robót w wyniku usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; w takiej sytuacji może ulec zmianie termin realizacji przedmiotu umowy, o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją, a także może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy w sposób wprost proporcjonalny do zmiany przedmiotu umowy. Warunkiem dokonania istotnej zmiany w treści niniejszej umowy będzie protokół konieczności sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego albo protokół konieczności sporządzony przez Zamawiającego. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 ze zmianami) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baborow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Baborowie, 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Baborowie, 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Roboty wykonywane podczas realizacji zadania pod nazwą Modernizacja obiektów świetlic wiejskich w Księżym Polu i Czerwonkowie będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 PDF1 SIWZ.pdf (549,27KB)

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (76,50KB)

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie art. 22 PZP.doc (60,50KB)

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie art. 24 PZP.doc (59,50KB)

DOCZałącznik nr 4 - doświadczenie zawodowe.doc (70,00KB)

DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o posiadaniu przez oso by uczestniczące w wykonywaniu zamówienia wymaganych u prawnień.doc (60,50KB)

DOCZałącznik nr 6 - oświadczenie o przynależnoś ci do grupy kapitałowej.doc (69,00KB)

DOCZałącznik nr 7 - wykaz osób.doc (69,00KB)

DOCZałącznik nr 8 - wzór umowy.doc (109,50KB)

PDF01_AB_IS.pdf (472,33KB)

PDF01_IN.pdf (100,39KB)

PDF01'_IN.pdf (92,33KB)

PDF01_IS.pdf (116,76KB)

PDF02_AB.pdf (140,60KB)

PDF02_IN.pdf (142,66KB)

PDF02_IS.pdf (125,77KB)

PDF03_AB.pdf (142,59KB)

PDF03_IN.pdf (145,04KB)

PDF03_IS.pdf (83,50KB)

PDF04_AB.pdf (144,79KB)

PDF04_IN.pdf (124,38KB)

PDF04_IS.pdf (108,35KB)

PDF05_AB.pdf (104,80KB)

PDF05_IN.pdf (124,14KB)

PDF06_AB.pdf (111,03KB)

PDF07_AB.pdf (283,92KB)

PDFOPIS AB ŚWIETLICA KSIĘŻE POLE.pdf (268,53KB)

PDFOPIS IS KOTŁOWNIA ŚWIETLICA KSIĘŻE POLE.pdf (74,51KB)

PDFST IS OGÓLNA.pdf (145,95KB)

PDFST IS KOTŁOWNIA WĘGLOWA.pdf (116,35KB)

PDFST IS INST CENTR OGRZEW.pdf (126,58KB)

PDFST BUDOWLANA.pdf (433,27KB)

PDFPrzedmiar Księże Pole sanitarne Korekta.pdf (67,56KB)

PDFPrzedmiar Architektura i konstrukcja świetlica Księże Pole Korekta.pdf (89,75KB)

PDF01_K.pdf (236,64KB)

PDF02_K.pdf (183,65KB)

PDF03_K.pdf (191,64KB)

PDF04_K.pdf (141,51KB)

PDF05_K.pdf (144,33KB)

PDF06_K.pdf (141,63KB)

PDF07_K.pdf (103,72KB)

PDF08_AB.pdf (219,54KB)

PDFOPIS TECHNICZNY ŚWIETLICA CZERWONKÓW.pdf (375,47KB)

PDFspecyfikacja techniczna świetlica Czerwonków.pdf (346,09KB)

PDFPrzedmiar A_K Czerwonków.pdf (67,90KB)

 

 

 

 

nowa podstrona, dodana 2013-04-09

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maciej Halikowski
Data wytworzenia: 2013-04-09

 

 

 

nowa podstrona, dodana 2013-03-20

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)