Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYBORY
DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

 2. zaliczeniu do I grupy inwalidów,

 3. zaliczeniu do II grupy inwalidów.

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do Urzędu Miejskiego w Baborowie ( parter, pokój nr 6, tel 77 4036979, fax. 77 4036928 adres e-mail: ) do dnia 19 września 2011 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. nazwisko i imię (imiona),

 2. imię ojca,

 3. datę urodzenia,

 4. numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego,

 5. oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Baborów,

 6. oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,

 7. wskazanie stałego adresu zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Wyborca, który do 19 września 2011 r. zgłosi prawidłowo zamiar głosowania korespondencyjnego otrzyma z Urzędu Miejskim w Baborowie wyłącznie do rąk własnych pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.



 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Zuwała
Data wytworzenia: 2011-09-15
Metryczka
 • opublikowano:
  15-09-2011 16:32
  przez: Administrator BIP BIP
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl