Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZMIANA DO NABORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W I PÓŁROCZU 2013


 

 

Zarządzenie Nr OW – 154  / 13

Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 9 stycznia 2013 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr OW-153 /12 w sprawie ogłoszenia naboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu  na terenie Gminy Baborów w I półroczu 2013 r.

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz § 3 i § 6 ust.1  Uchwały Nr IV-32/11 Rady Miejskiej w Baborowie         z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zmienionej Uchwałą Nr V-51/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 lutego 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 27, poz.344 oraz poz.347)

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zmianie ulega  treść załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  OW-153 /12 Burmistrza Gminy Baborów w sprawie ogłoszenia naboru ofert na realizację zadania publicznego            z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu  na terenie Gminy Baborów  w I półroczu 2013 r., który uzyskuje brzmienie zawarte w załączniku  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim                  w Baborowie oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl i www.baborow.pl

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  do

Zarządzenia nr OW- 154/13

Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 9 stycznia  2013r.

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

OGŁASZA NABÓR OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA
I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW  W I PÓŁROCZU 2013r
.

 

I. Rodzaj zadania.

Działalność klubów sportowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania    i rozwoju sportu poprzez popularyzację uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej w zakresie:

- popularyzacji piłki nożnej;

- popularyzacji piłki siatkowej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań
        w 2013 r. - 70.000,00 zł. ( w tym I półrocze – 33.500,00 zł.)

III. Zasady przyznawania dotacji.

  1. Dotację mogą otrzymać kluby sportowe działające na terenie Gminy Baborów, szkolące zawodników w grach indywidualnych i zespołowych, biorące udział   w rozgrywkach w ramach współzawodnictwa sportowego.
  2. Dotacja może być przyznawana w dwóch transzach.
  3. Wysokość dotacji wynosi odpowiednio:

a) piłka nożna                        – do 28.500,00 zł.,

b) piłka siatkowa                    – do   5.000,00 zł.

             i jest uzależniona od poziomu rywalizacji (liga, klasa rozgrywkowa, kategoria
             wiekowa).

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być realizowane w okresie od daty zawarcia umowy do dnia:

- 30.06.2013r. – dla dotacji popularyzującej piłkę nożną,

- 30.06.2013r. – dla dotacji popularyzującej piłkę siatkową.

Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy gminą a klubem sportowym.

V. Miejsce i termin składania ofert.

1.     Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 13 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do:

a)     23.01.2013r. dla dotacji popularyzującej piłkę siatkową ,

b)    15.02.2013r. dla dotacji popularyzującej piłkę nożną

zgodnie z wzorem oferty określonym w zarządzeniu Burmistrza Gminy Baborów.

2.     Do oferty należy dołączyć:

­  aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji czy też inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy,

­  statut organizacji,

­  wykaz osób reprezentujących klub sportowy,

­  potwierdzoną przez organ kontrolny informację o rozliczeniu dotacji przyznanej w II półroczu 2012 r. (nie dotyczy klubów, które nie korzystały z dotacji),

­  kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia trenerskie lub instruktorskie szkoleniowców oraz ich pisemną zgodę na podjęcie pracy w 2013r.,

­  tytuł prawny lub uprawnienia do korzystania z bazy materialnej niezbędnej do realizacji zadania.

­  harmonogram zawodów oraz terminy treningów.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

  1. W celu oceny złożonych ofert powołuje się komisję, która zaopiniuje złożone oferty w terminie do 3 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. Komisja ma prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień związanych ze złożoną ofertą.
  2. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Burmistrz Gminy Baborów dokona,  w terminie 3 dni od dnia otrzymania opinii, wyboru wniosków najlepiej służących realizacji zadań określonych       w punkcie 1.

             Decyzja Burmistrza Gminy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

  1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

­   merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z celami zadania;

­   wysokość środków własnych, w tym pracy wolontariuszy, zadeklarowanych  jako wkład       w realizację zadania na podstawie podpisanych umów;

­   ocena możliwości realizacji zadania, przy uwzględnieniu doświadczenia oferenta, realności wykonania zadania, posiadanych zasobów ludzkich  i bazy materialnej.

 

Baborów, dnia 09.01.2013r.

 


 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maciej Halikowski
Data wytworzenia: 2013-01-09