Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W II PÓŁROCZU 2012r

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
OGŁASZA NABÓR OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA
I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW  W II PÓŁROCZU 2012r.


I. Rodzaj zadania.
Działalność klubów sportowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania    i rozwoju sportu poprzez popularyzację uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej w zakresie:
- popularyzacji piłki nożnej;
- popularyzacji piłki siatkowej.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań
        w 2012 r. - 70.250,00 zł. ( w tym II półrocze – 45.360,00 zł.)
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Dotację mogą otrzymać kluby sportowe działające na terenie Gminy Baborów, szkolące zawodników w grach indywidualnych i zespołowych, biorące udział   w rozgrywkach w ramach współzawodnictwa sportowego.
2. Dotacja może być przyznawana w dwóch transzach.
3. Wysokość dotacji wynosi odpowiednio:
a) piłka nożna             – do 38.360,00 zł.,
b) piłka siatkowa        – do   7.000,00 zł.
i jest uzależniona od poziomu rywalizacji (liga, klasa rozgrywkowa, kategoria wiekowa).
IV. Terminy i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być realizowane w okresie od daty zawarcia umowy do dnia:
- 30.11.2012r. – dla dotacji popularyzującej piłkę nożną,
- 18.12.2012r. – dla dotacji popularyzującej piłkę siatkową.

Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy gminą a klubem sportowym.
V. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 13 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do:

a) 10.08.2012r. dla dotacji popularyzującej piłkę siatkową ,
b) 23.07.2012 dla dotacji popularyzującej piłkę nożną


zgodnie z wzorem oferty określonym w zarządzeniu Burmistrza Gminy Baborów.
2. Do oferty należy dołączyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji czy też inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy,
statut organizacji,
wykaz osób reprezentujących klub sportowy,
potwierdzoną przez organ kontrolny informację o rozliczeniu dotacji przyznanej w I półroczu 2012 r. (nie dotyczy klubów, które nie korzystały z dotacji),
kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia trenerskie lub instruktorskie szkoleniowców oraz ich pisemną zgodę na podjęcie pracy w 2012r.,
tytuł prawny lub uprawnienia do korzystania z bazy materialnej niezbędnej do realizacji zadania.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. W celu oceny złożonych ofert powołuje się komisję, która zaopiniuje złożone oferty w terminie do 3 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. Komisja ma prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień związanych ze złożoną ofertą.
2. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Burmistrz Gminy Baborów dokona,  w terminie 3 dni od dnia otrzymania opinii, wyboru wniosków najlepiej służących realizacji zadań określonych w punkcie 1.
            Decyzja Burmistrza Gminy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:
merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z celami zadania;
wysokość środków własnych, w tym pracy wolontariuszy, zadeklarowanych  jako wkład   realizację zadania na podstawie podpisanych umów;
ocena możliwości realizacji zadania, przy uwzględnieniu doświadczenia oferenta, realności wykonania zadania, posiadanych zasobów ludzkich  i bazy materialnej.

 

DOCWZÓR OFERTY.doc (78,50KB)

PDFZarządzenie OW-116.2012 nabór sportowcy.pdf (42,60KB) 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Pruszowski
Data wytworzenia: 9.07.2012r.