Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NOWY NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO- UPOWSZECHNIANIE I ROZWIJANIE SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW

BURMISTRZ GMINY BABORÓW 

OGŁASZA NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

  W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW


I. Rodzaj zadania.

  Działalność klubów sportowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu poprzez popularyzację uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej w zakresie:

  - popularyzacji piłki nożnej;

  - popularyzacji piłki siatkowej.

 II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 r.- 50.250,00 zł.

 

  III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Dotację mogą otrzymać kluby sportowe działające na terenie Gminy Baborów, szkolące zawodników w grach indywidualnych i zespołowych, biorące udział w rozgrywkach w ramach współzawodnictwa sportowego.

 2. Dotacja może być przyznawana w dwóch transzach.

 3. Wysokość dotacji wynosi odpowiednio:

a) piłka nożna – do 21.904,00 zł.,

               b) piłka siatkowa – do 5.668,00 zł.

  i jest uzależniona od poziomu rywalizacji (liga, klasa rozgrywkowa, kategoria wiekowa).

  IV. Terminy i warunki realizacji zadania

Zadanie powinno być realizowane w okresie od daty zawarcia umowy do dnia:

- 30.11.2011r. – dla dotacji popularyzującej piłkę nożną,

- 30.11.2011r. – dla dotacji popularyzującej piłkę siatkową.

Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy gminą a klubem sportowym.

V. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 13 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do 18.08.2011r. zgodnie z wzorem określonym w zarządzeniu Burmistrza Gminy Baborów.

 2. Do oferty należy dołączyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji czy też inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy,

  • statut organizacji,

  • wykaz osób reprezentujących klub sportowy,

  • potwierdzoną przez organ kontrolny informację o rozliczeniu dotacji przyznanej w na I półrocze 2011 r. (nie dotyczy klubów, które nie korzystały z dotacji),

  • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia trenerskie lub instruktorskie szkoleniowców oraz ich pisemną zgodę na podjęcie pracy w 2011r.,

  • tytuł prawny lub uprawnienia do korzystania z bazy materialnej niezbędnej do realizacji zadania.

  VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. W celu oceny złożonych ofert powołuje się komisję, która zaopiniuje złożone oferty w terminie do 3 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. Komisja ma prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień związanych ze złożoną ofertą.

 2. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Burmistrz Gminy Baborów dokona, w terminie 3 dni od dnia otrzymania opinii, wyboru wniosków najlepiej służących realizacji zadań określonych w punkcie 1.

  Decyzja Burmistrza Gminy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

 • merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z celami zadania;

 • wysokość środków własnych, w tym pracy wolontariuszy, zadeklarowanych jako wkład w realizację zadania na podstawie podpisanych umów;

 • ocena możliwości realizacji zadania, przy uwzględnieniu doświadczenia oferenta, realności wykonania zadania, posiadanych zasobów ludzkich i bazy materialnej.


Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Pruszowski
Data wytworzenia: 2011-08-01DOCWZÓR OFERTY.doc (75,50KB)