Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWIJANIA SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
OGŁASZA
NABÓR OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA  PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWIJANIA SPORTU
NA TERENIE GMINY BABORÓWI. Rodzaj zadania.
Działalność klubów sportowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu poprzez popularyzację uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej w zakresie:
- popularyzacji piłki nożnej;
- popularyzacji piłki siatkowej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 r. - 50.250,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Dotację mogą otrzymać kluby sportowe działające na terenie Gminy Baborów, szkolące zawodników w grach indywidualnych i zespołowych, biorące udział w rozgrywkach w ramach współzawodnictwa sportowego.
2. Dotacja może być przyznawana w dwóch transzach.
3. Wysokość dotacji wynosi odpowiednio:
    a) piłka nożna – do 22.000,00,
    b) piłka siatkowa – do 4.000,00
i jest uzależniona od poziomu rywalizacji (liga, klasa rozgrywkowa, kategoria wiekowa).

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być realizowane w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2011r.
Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą a klubem sportowym.


V. Miejsce i termin składania ofert.
1) Oferty należy składać w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie, ul. Rynek 17, pokój nr 2 (parter)
w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2011 r. zgodnie z wzorem określonym w zarządzeniu Burmistrza Gminy Baborów.
2) Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji czy też inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy,
- statut organizacji,
- wykaz osób reprezentujących klub sportowy,
- potwierdzoną przez organ kontrolny informację o rozliczeniu dotacji przyznanej w 2010 r. (nie dotyczy klubów, które nie korzystały z dotacji),
- kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia trenerskie lub instruktorskie szkoleniowców oraz ich pisemną zgodę na podjęcie pracy w 2011 r.,
- tytuł prawny lub uprawnienia do korzystania z bazy materialnej niezbędnej do realizacji zadania.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1) W celu oceny złożonych ofert powołuje się komisję, która zaopiniuje złożone oferty w terminie do 3 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.  Komisja ma prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień związanych ze złożoną ofertą.
2) Po zapoznaniu się z opinią Komisji Burmistrz Gminy Baborów dokona, w terminie 3 dni od dnia otrzymania opinii, wyboru wniosków najlepiej służących realizacji zadań określonych w punkcie I.  Decyzja Burmistrza Gminy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3) Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:
-  merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z celami zadania;
- wysokość środków własnych, w tym pracy wolontariuszy, zadeklarowanych jako wkład w realizację zadania na podstawie podpisanych umów;
- ocena możliwości realizacji zadania, przy uwzględnieniu doświadczenia oferenta, realności wykonania zadania, posiadanych zasobów ludzkich i bazy materialnej.


 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Ratuś
Data wytworzenia: 2010-04-05

 

Metryczka
  • opublikowano:
    05-04-2011 16:39
    przez: Administrator BIP BIP
  • zmodyfikowano:
    01-08-2011 09:01
    przez: Administrator BIP BIP
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×