Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

      Projekt Nr 148


Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia .................... 2011 r.


w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającym na jej terenie w 2012 roku

Na podstawie art.art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r.: Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536, Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 209, poz. 1244) .

Rada Miejska w Baborowie, uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się roczny „Program współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie w 2012 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.


§ 3.


Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie treści uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Baborowie z dnia....................2011 r.PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BABORÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ TERENIE W 2012  ROKU
Wstęp
Program współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie, zwany dalej Programem, stanowi element polityki społeczno -finansowej Gminy. Działalność pożytku publicznego jest działalnością społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Baborów w sferze zadań publicznych. Działania tych organizacji stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej, często wyręczając te organy w realizacji ich zadań. Organizacje te mogą mieć zwłaszcza duży udział w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej. Skuteczność rozwiązywania tych problemów zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi w określonych dziedzinach aktywności społecznej i w określonym czasie. Instrumentem służącym do ustalenia tych zasad jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Rozdział 1.
Cele programu

1. Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest :
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
2) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej wspólnoty lokalnej,
3) efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Baborów,
4) uzupełnienie działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Rozdział 2.
Zasady współpracy
1. Program jest realizowany w szczególności poprzez :
1) określenie priorytetowych zadań publicznych,
2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,
3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
4) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych poprzez udział wolontariuszy w realizacji tych zadań,
5) zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonywanie zadań publicznych.
Rozdział 3.
Zakres przedmiotowy

1. Przedmiotem współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi jest:
1) realizacja zadań Gminy określonych w ustawach,
2) podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,
3) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
4) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,
Rozdział 4.
Formy współpracy i zlecanie zadań

1. Gmina Baborów realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które mogą odbywać się w szczególności w formach :
1) zlecania organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie i ich finansowanie,
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych działań,
3) współdziałania w pozyskiwaniu środków z innych źródeł,
4) udziału, w miarę potrzeby, organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu,
5) nieodpłatnego użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali, obiektów komunalnych,
6) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2. Zlecanie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym może mieć formy :
1) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wsparcia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich wsparcia.
3. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie odrębnych przepisów.
4. Burmistrz Gminy na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowej może określić w trakcie roku kolejne zadania jeżeli środki budżetowe zapewniają ich realizację.
Rozdział 5.
Podmioty współpracy

1. Program współpracy dotyczy działających na terenie Gminy i dla jej mieszkańców podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
2. Podmiotami ze strony Gminy realizującymi program współpracy z organizacjami pozarządowymi są:
1) Rada Miejska w  Baborowie i jej Komisje – określa wysokość środków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,
2) Burmistrz Gminy Baborów – określa szczegółowe zasady współpracy z poszczególnymi organizacjami,
a w szczególności podejmuje decyzje w zakresie przyznawania obiektów i przekazywania środków finansowych, Gminnym Jednostkom Organizacyjnym, ujętych w budżecie Gminy, a niezbędnych do realizacji następujących przedsięwzięć w sferach:
a) oświata, edukacja i wychowanie
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
c) ochrony zdrowia i rehabilitacji
d) pomocy społecznej
e) upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
3) Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych:
a) podejmują na bieżąco bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie określonych działań,
b) organizują otwarty konkurs ofert w sprawie realizacji zadań publicznych,
c) dokonują wyboru najkorzystniejszej oferty,
d) przekazują środki pieniężne określone w umowie,
e) kontrolują prawidłowość realizacji zadania,
f) kontrolują dokumenty i inne nośniki informacji związane z wykonywaniem zadania,
g) gromadzą dokumentację dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Gminną Radą Sportu posiadającymi głos opiniodawczo - doradczy dla Burmistrza i Rady Miejskiej.
4) Podmioty współpracy są autonomiczne i suwerenne, a wzajemne oddziaływania regulują na zasadach umów i porozumień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5) Naczelną zasadą towarzyszącą wzajemnym oddziaływaniom jest wyrażenie woli współpracy w działaniach na rzecz gminy i jej mieszkańców.
6) Działanie władz samorządowych wyrażone jest wolą wspierania organizacji pozarządowych.
7) Organizacje pozarządowe winny dążyć do wzbogacenia przedsięwzięć służących zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnych i działaniami swoimi winny wspierać w tym zakresie instytucje publiczne.
3. Umowy na zlecenie  zadania zawiera Burmistrz Gminy Baborów.
Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne

1. Priorytetowymi zadaniami publicznymi realizowanymi we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku są :
1) w sferze pomocy społecznej - opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania, poradnictwo w sprawach medycznych, higieny i odżywiania, wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego;
2) w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz osób niepełnosprawnych;
3) w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży - organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych (obozy, kolonie, rajdy, itp)
4) w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie) poprzez organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych odbywających się bez alkoholu i w szczególny sposób eksponujących ten fakt;
5) w sferze kultury fizycznej - szkolenie dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu, zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
Rozdział 7.
Okres realizacji programu

1. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
Rozdział 8.
Sposób realizacji programu
1. Gmina Baborów zleca realizację zadań publicznych określonych w  Rozdziale 6 organizacjom, których działalność statutowa jest zgodna z miejscem i dziedziną zlecanego zadania.
2. Zlecanie realizacji zadań odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
3. Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć formę:
1) powierzenia wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji
2) wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
4. Konkursy dotyczące realizacji zadań ogłasza Burmistrz zgodnie z art.13 ustawy.
5. Burmistrz może zlecić realizację zadania publicznego w inny sposób niż w trybie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy.
Rozdział 9.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
1. Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w Budżecie Gminy Baborów na 2012 rok. Kwota określona w projekcie Budżetu wynosi 154.650 zł
Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu

1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające na celu ocenę wykonania Programu.
2. Wskaźnikami efektywności Programu są dane dotyczące w szczególności:
1) liczby ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert,
2) liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych,
3) liczby umów, które nie zostały zrealizowane
4) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach
5) całkowity koszt realizacji zleconych przez Gminę zadań
3. Burmistrz w terminie do 30 kwietnia 2013 r. przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu i podaje je do publicznej wiadomości.
Rozdział 11.
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

1. Program został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2. Projekt programu celem uzyskania ewentualnych uwag i wniosków podlega konsultacjom społecznym przeprowadzonym zgodnie z uchwałą Nr XXXIX-288/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
3. Zgodnie w/w zasadami projekt programu został zamieszczony w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Baborowie w celu umożliwienia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) wyrażenia pisemnej opinii.
4. Z przeprowadzonych  konsultacji zostanie  sporządzony protokół, który otrzyma Burmistrz, natomiast wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Baborowie.
5. Po ewentualnym uwzględnieniu opinii zawartych w protokole z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz przedłoży stosowny projekt Programu Radzie Miejskiej w Baborowie.
Rozdział 12.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia, każdorazowo w związku z ogłoszonym konkursem ofert.
2. W skład komisji konkursowej wchodzi od 3 do 5 osób, w tym przedstawiciele Burmistrza oraz co najmniej 1 przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie.
3. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący komisji wskazany przez Burmistrza w zarządzeniu o powołaniu komisji.
4. Komisja dokonuje oceny złożonych wniosków w terminie i według Kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na kartach oceny formalnej i merytorycznej.
5. Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Burmistrzowi protokół wraz z propozycją wyboru oferty lub ofert i wysokości dotacji na realizację zadania publicznego.
6. Dokumentację związaną z procedurą pracy komisji konkursowej prowadzi komórka organizacyjna lub jednostka organizacyjna Gminy Baborów odpowiedzialna za realizację konkursu.

 
PDFUchwała.Projekt. Nr 148.pdf (662,11KB)


PDFUchwała.Projekt. Nr 148.pdf (662,06KB)