Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok

PROJEKT
druk nr 21/10


Uchwała Nr ……….. /10
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia …………….. 2010 roku


w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241oraz z 2010 Nr 28, poz.142 i poz.146)  oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, Dz. U. z 2005r.Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 94 poz. 651, Dz. U.z 2008 r. Nr 209 poz. 1316, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. 2010 Nr 28 poz. 146 i Nr 127, poz.857)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się roczny  „Program współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie w 2011 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie treści uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Załącznik
do Uchwały Nr …………. /10
    Rady Miejskiej w Baborowie
    z dnia ………….  2010r.


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY  BABORÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ  TERENIE W 2011 ROKU


Wstęp

Program współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie, zwany dalej Programem, stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy.

Działalność pożytku publicznego jest działalnością społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Baborów w sferze zadań publicznych.

Działania tych organizacji stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej, często wyręczając te organy w realizacji ich zadań. Organizacje te mogą mieć zwłaszcza duży udział w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.
Skuteczność rozwiązywania tych problemów zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi w określonych dziedzinach aktywności społecznej i w określonym czasie.

Instrumentem służącym do ustalenia tych zasad jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Rozdział 1 – Cele programu

    1. Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  jest :
1)    umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
2)    stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej wspólnoty lokalnej,
3)    efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Baborów,
4)    uzupełnienie działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,
5)    zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.


Rozdział 2 – Zasady współpracy

1. Program jest realizowany w szczególności poprzez :
1)    określenie priorytetowych zadań publicznych,
2)    zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,
3)    wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
4)    obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych poprzez udział wolontariuszy w realizacji tych zadań,
5)    zabezpieczenie  w budżecie Gminy środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonywanie zadań publicznych.

Rozdział 3 – Zakres przedmiotowy

Przedmiotem współpracy  Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi jest:
1)    realizacja zadań Gminy określonych w ustawach,
2)    podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,
3)    tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
4)    określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,

Rozdział 4 – Formy współpracy i zlecanie zadań

1. Gmina Baborów realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które mogą odbywać się w szczególności w formach :
1)    zlecania organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie i ich finansowanie,
2)    wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych działań,
3)    współdziałania w pozyskiwaniu środków z innych źródeł,
4)    udziału, w miarę potrzeby, organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu,
5)    nieodpłatnego użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali, obiektów komunalnych,
6)    konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odpowiednio
do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

2. Zlecanie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym może mieć formy :
1) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wsparcia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich wsparcia.

3. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie odrębnych przepisów.

4. Burmistrz Gminy na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowej może określić w trakcie roku kolejne zadania jeżeli środki budżetowe zapewniają ich realizację.

    Rozdział 5 – Podmioty współpracy

1. Program współpracy dotyczy działających na terenie Gminy i dla jej mieszkańców podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

2. Podmiotami ze strony Gminy realizującymi program współpracy z organizacjami pozarządowymi są:
1)    Rada Miejska w Baborowie i jej Komisje–  określa wysokość środków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe.
2)    Burmistrz Gminy Baborów – określa szczegółowe zasady współpracy z poszczególnymi organizacjami, a w szczególności podejmuje decyzje w zakresie przyznawania obiektów
i przekazywania środków finansowych, Gminnym Jednostkom Organizacyjnym, ujętych
w budżecie Gminy, a niezbędnych do realizacji następujących przedsięwzięć w sferach:
a)    oświata, edukacja i wychowanie
b)    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
c)    ochrony zdrowia i rehabilitacji
d)    pomocy społecznej
e)     upowszechnianie  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
3)    Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych:
a)    podejmują na bieżąco bezpośrednią  współpracę z organizacjami pozarządowymi
w zakresie określonych działań
b)    organizują otwarty konkurs ofert w sprawie realizacji zadań publicznych
c)    dokonują wyboru najkorzystniejszej oferty
d)    podpisują umowy na zlecenie zadania
e)    przekazują środki pieniężne określone w umowie
f)    kontrolują prawidłowość realizacji zadania
g)    kontrolują dokumenty i inne nośniki informacji związane z wykonywaniem zadania
h)    gromadzą dokumentację dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Gminną Radą Sportu posiadającymi głos opiniodawczo - doradczy dla Burmistrza i Rady Miejskiej

3. Podmioty współpracy są autonomiczne i suwerenne, a wzajemne oddziaływania regulują na zasadach umów i porozumień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Naczelną zasadą towarzyszącą wzajemnym oddziaływaniom jest wyrażenie woli współpracy
w działaniach na rzecz gminy i jej mieszkańców.

5. Działanie władz samorządowych wyrażone jest wolą wspierania organizacji pozarządowych.

6. Organizacje pozarządowe winny dążyć do wzbogacenia przedsięwzięć służących zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnych i działaniami swoimi winny wspierać w tym zakresie instytucje publiczne.

Rozdział 6 – Priorytetowe zadania publiczne

Priorytetowymi zadaniami publicznymi realizowanymi we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku są :
1) w sferze pomocy społecznej - opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania, poradnictwo w sprawach medycznych, higieny i odżywiania, wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego;
2) w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz osób niepełnosprawnych;
3) w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży - organizowanie wypoczynku dzla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych (obozy, kolonie, rajdy, itp)
4) w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym -


Rozdział 7  - Okres realizacji programu

Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Rozdział 8  - Sposób realizacji programu

1.    Gmina Baborów zleca realizację zadań publicznych określonych w Rozdziale 6 organizacjom, których działalność statutowa jest zgodna z miejscem i dziedziną zlecanego zadania.
2.    Zlecanie realizacji zadań odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
3.    Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć formę:
1)    powierzenia wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji
2)    wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
4.    Konkursy dotyczące realizacji zadań ogłasza Burmistrz zgodnie z art.13 ustawy.
5.    Burmistrz może zlecić realizację zadania publicznego w inny sposób niż w trybie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy.

Rozdział 9  - Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w Budżecie Gminy Baborów na 2011 rok. Kwota określona w projekcie Budżetu wynosi 115.100 zł

Rozdział 10  - Sposób oceny realizacji programu

1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające
na celu ocenę wykonania Programu.
2. Wskaźnikami efektywności Programu są dane dotyczące w szczególności:
1)    liczby ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert,
2)    liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych,
3)    liczby umów, które nie zostały zrealizowane
4)    wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach
5)    całkowity koszt realizacji zleconych przez Gminę zadań
3. Burmistrz w terminie do 30 kwietnia 2012 r. przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu i podaje je do publicznej wiadomości.

Rozdział 11  - Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

1. Program został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2.    Projekt programu celem uzyskania ewentualnych uwag i wniosków podlega konsultacjom społecznym przeprowadzonym zgodnie z uchwałą Nr XXXIX-288/10 Rady Miejskiej
w Baborowie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
3.    Zgodnie w/w zasadami projekt programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Baborowie w celu umożliwienia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) wyrażenia pisemnej opinii.
4.    Po przeprowadzeniu konsultacji zostaje sporządzony protokół, który otrzymuje Burmistrz wyniki konsultacji są publikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
5.    Po ewentualnym uwzględnieniu opinii zawartych w protokole z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz przedkłada stosowny projekt Programu Radzie Miejskiej w Baborowie.

Rozdział 12  - Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert


1.    Komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia, każdorazowo w związku z ogłoszonym konkursem ofert.
2.    W skład komisji konkursowej wchodzi od 3 do 5 osób, w tym przedstawiciele Burmistrza oraz co najmniej 1 przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie.
3.    Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący komisji wskazany przez Burmistrza w zarządzeniu o powołaniu komisji.
4.    Komisja dokonuje oceny złożonych wniosków w terminie i według Kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na kartach oceny formalnej i merytorycznej.
5.    Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Burmistrzowi protokół wraz z propozycją wyboru oferty lub ofert i wysokości dotacji na realizację zadania publicznego.
6.    Dokumentację związaną z procedurą pracy komisji konkursowej prowadzi komórka organizacyjna lub jednostka organizacyjna Gminy Baborów odpowiedzialna za realizację konkursu.

 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesław Kozyra
Data wytworzenia: 2010-12-20