Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONKURS NA USŁUGI OPIEKUŃCZE SPECJALIZOWANE ŚWIADCZONE PRZEZ PIELĘGNIARKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BABOROWIE WYMAGAJĄCYCH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I PALIATYWNEJ I USŁUGI REHABILITACYJNE ŚWIADCZONE PRZEZ FIZYKOTERAPEUT

Burmistrz Gminy Baborów
ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu pomocy społecznej, który jest skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej
w następującym zakresie:

Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę w gabinecie rehabilitacyjnym w Baborowie.”

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2013: 80.100zł.

Warunki konkursu :

Oferty wraz z załącznikami na realizację zadania należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2012 roku do godziny 15.oo (z adnotacją „"KONKURS Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 2013”) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Baborowie, 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a.

Warunki przyznania dotacji:

Podmiot składający ofertę:

 • wykonuje zadanie samodzielnie,

 • posiada własną kadrę i zaplecze do realizacji zadania,

 • zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

 • zobowiąże się do przeprowadzania remontów i drobnych napraw w lokalach wynajętych do prowadzenia działalności.

 

Termin i warunki realizacji zadania.

 • Termin: rok 2013.

 • Beneficjenci zadań: osoby bezrobotne, o niskich dochodach, przewlekle chore, niepełnosprawne, wymagające opieki osób drugich.

 • Miejsce realizacji zadania: Gmina Baborów

Tryb i kryteria wyboru oferty.

 1. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

  1. realizacji projektów finansowanych z budżetu Gminy Baborów z innego tytułu,

  2. zakupu nieruchomości,

  3. kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

  4. zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości o wartości początkowej przekraczającej w myśl przepisów podatkowych kwotę, powyżej której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych,

  5. działalności politycznej lub religijnej,

  6. kosztów świadczeń medycznych, w tym pielęgniarskich i rehabilitacyjnych, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 35 tel. 77 403 69 36. Formularz oferty wraz z informacją o wymaganych załącznikach jest dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.baborow.pl. Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w zakresie zadania jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie – Urszula Wasielak.

 1. Oferty złożone w terminie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych.

 1. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

   1. uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.

   2. złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.

   3. poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

   4. uzupełnienia sprawozdania merytorycznego i finansowego.

Po zamieszczeniu w terminie do 31 grudnia 2012r. na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl listy ofert zawierającej braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacja może w terminie 2 dni od daty zamieszczenia listy uzupełnić braki formalne. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

 1. Oferty, które spełniły warunki formalne oraz zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym, przedstawione są przez Komisję Konkursową do wyboru Burmistrzowi Gminy Baborów.

 1. Dokonując oceny ofert bierze się pod uwagę w szczególności:

1. możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę,
2. ocenę przewidywanych efektów realizacji zadania,
3. deklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,
4.dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej o zbliżonym charakterze,
5.ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
6.
zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
7.analizę i ocenę realizacji zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim,
8.rozliczenie się podmiotu ze środków finansowych otrzymanych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia,
9.wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

 1. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany podjęcia decyzji co do rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Zadanie zlecone będzie na zasadzie dofinansowania. W przypadku dofinansowania wysokość dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca, może wynosić maksymalnie do 40 % wartości projektu, a rozliczenie wkładu własnego podmiotu realizującego zadanie następować będzie w każdym przypadku poprzez przedstawienie wykazu faktur z opisem rodzaju poniesionego kosztu oraz złożenie oświadczenia o poniesieniu takiego wkładu w trakcie realizacji zadania. Środki dotacyjne będą rozliczane poprzez dołączone do sprawozdań potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur, rachunków i innych dokumentów wymagane przez Zleceniodawcę.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy na konkurs wpłynie jedna oferta.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 04 stycznia 2013 roku.

O wyborze realizatora zadania wybrany podmiot zostanie powiadomiony pisemnie.

Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Baborów a Podmiotem.

Wzór oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określa załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 Nr 6, poz. 25).

 1. Informacja o realizacji ww. zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2011.

Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę w gabinecie rehabilitacyjnym w Baborowie przy ul. Kościuszki 3 :

Koszt całkowity zadania w 2011r. – 237 414,42 zł.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2011 - 80 100 zł.

Szacunkowy koszt całkowity zadania w 2012r. wyniesie – 202 000,00 zł

(za I, II, III kwartał) – 153 443,53 zł.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2012 - 80.100 zł.

W/w usługi realizował Caritas Diecezji Opolskiej

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a i Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 35 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

PDFzal_1.pdf (254,50KB)

PDFzala_2.pdf (255,47KB)

PDFzal_3.pdf (250,42KB)

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Kania - Kała
Data wytworzenia: 2012-12-04