Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONKURS - Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania

Burmistrz Gminy Baborów
48-120 Baborów
ul. Dąbrowszczaków 2a

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej, który jest skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej

 w następującym zakresie:

Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę w gabinecie rehabilitacyjnym w Baborowie przy ul. Kościuszki 3Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2011: 80.100zł.

Warunki konkursu :

Oferty wraz z załącznikami na realizację zadania należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2011 roku  do godziny 10.00 (z adnotacją „"KONKURS Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 2011”) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Baborowie, 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a.

Warunki przyznania dotacji:

Podmiot składający ofertę:
•    wykonuje zadanie samodzielnie,
•    posiada własną kadrę i zaplecze do realizacji zadania,
•    zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
•    zobowiąże się do przeprowadzania remontów i drobnych napraw w lokalach wynajętych do prowadzenia działalności.

Termin i warunki realizacji zadania.

•    Termin: rok 2011.
•    Beneficjenci zadań: osoby bezdomne, o niskich dochodach, przewlekle chore, niepełnosprawne, wymagające opieki osób drugich.
•    Miejsce realizacji zadania: Gmina Baborów

Tryb i kryteria wyboru oferty.

I.    Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

1.    realizacji projektów finansowanych z budżetu Gminy Baborów z innego tytułu,
2.    zakupu nieruchomości,
3.    kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
4.    zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości o wartości początkowej przekraczającej w myśl przepisów podatkowych kwotę, powyżej której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych,
5.    działalności politycznej lub religijnej,
6.    kosztów świadczeń medycznych, w tym pielęgniarskich i rehabilitacyjnych, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 35 tel. 77 403 69 36. Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w zakresie zadania jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie – Urszula Wasielak.

II.    Oferty złożone w terminie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podlegają procedurze uzupełnienia braków  formalnych.

III.     Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

1.    Uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,
2.    Złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,
3.    Poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,
4.    Uzupełnienia sprawozdania merytorycznego i finansowego.
 
IV.     Oferty, które spełniły warunki formalne oraz zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym, przedstawione są przez Komisję Konkursową do wyboru Burmistrzowi Gminy Baborów.

V.    Dokonując oceny ofert bierze się pod uwagę w szczególności:

1. możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę,
2. ocenę przewidywanych efektów realizacji zadania,
3. deklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,
4.    dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej o zbliżonym charakterze,
5.    ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
6.    zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
7.    analizę i ocenę realizacji zadań zleconych wnioskodawcy  w okresie poprzednim,
8.    rozliczenie się podmiotu ze środków finansowych otrzymanych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia,
9.    wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

VI.     Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany podjęcia decyzji co do rozstrzygnięcia konkursu.

VII.    Zadanie zlecone będzie na zasadzie dofinansowania. W przypadku dofinansowania wysokość dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca, może wynosić maksymalnie do 40 % wartości projektu, a rozliczenie wkładu własnego podmiotu realizującego zadanie następować będzie w każdym przypadku poprzez przedstawienie wykazu faktur z opisem rodzaju poniesionego kosztu oraz złożenie oświadczenia o poniesieniu takiego wkładu w trakcie realizacji zadania. Środki dotacyjne będą rozliczane poprzez dołączone do sprawozdań potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur, rachunków i innych dokumentów wymagane przez Zleceniodawcę.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy na konkurs wpłynie jedna oferta.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 12 stycznia 2011 roku.

O wyborze realizatora zadania wybrany podmiot zostanie powiadomiony pisemnie.
Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Baborów a Podmiotem.

Wzór oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określa załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).

VIII.    Informacja o realizacji ww. zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2009 i 2010.

Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę w gabinecie rehabilitacyjnym w Baborowie przy ul. Kościuszki 3 :
Koszt całkowity zadania w 2009r. – 187.336,15 zł.
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2009  -  77.700 zł.
Szacunkowy koszt całkowity zadania w 2010r. wyniesie – 204.097,12 zł 
(za I, II, III kwartał) – 156.940,69 zł.
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2010  -  80.100 zł.
W/w usługi realizował Caritas Diecezji Opolskiej

Baborów, dnia 16 grudnia 2010 r.
 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Wasielak
Data wytworzenia: 2010-12-16