Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

Uchwała Nr XXXIX-288/10

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241oraz z 2010 Nr 28, poz.142 i poz.146) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96 poz. 873, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, Dz. U. z 2005r.Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 94 poz. 651, Dz. U.z 2008 r. Nr 209 poz. 1316, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. 2010 Nr 28 poz. 146 i Nr 127, poz.857) 

Rada Miejska w Baborowie, uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje sie następujące zasady konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

§ 2. Przedmiotem konsultacji są: 

1)projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i owolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, 

2)projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi. 

§ 3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Baborów, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za pośrednictwem przedstawicieli tych organizacji. 

§ 4. 1. W zależności od potrzeb, konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form: 

1)spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

2)pisemne lub sporządzone w formie elektronicznej zapytanie o uwagi i opinie, 

3)publikacja projektu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządzą się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania. 

3. Termin na wyrażanie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia bądź ogłoszenia projektu. 

§ 5. 1. Zgłoszone w czasie konsultacji opinie i uwagi organizacji pozarządowych kierowane są przez Burmistrza, w zależności od przedmiotu konsultacji, do właściwego Referatu Urzędu Miejskiego lub jednostki organizacyjnej Gminy Baborów. 

2. Referat lub jednostka organizacyjna, o których mowa w pkt 1 rozpatruje uwagi i opinie, a następnie przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi. 

3. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Baborowie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji. 

§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w niniejszej uchwale. 

§ 7. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Baborów 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczacy Rady

Waldemar Kacprzak

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
Nr 134, poz.1533 z dnia 23 listopada 2010 r.

 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesław Kozyra
Data wytworzenia: 15-12-2010 r.