Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok

  

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY  BABORÓW

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ  TERENIE W 2010 ROKU


[Załącznik do Uchwały Nr XXXII-236/09
Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 grudnia 2009 roku]


Wstęp

Program współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi, działającymi na jej terenie, zwany dalej Programem, stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy.

 

Działalność pożytku publicznego jest działalnością społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Baborów w sferze zadań publicznych.

 

Działania tych organizacji stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej, często wyręczając te organy w realizacji ich zadań. Organizacje te mogą mieć zwłaszcza duży udział w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.
Skuteczność rozwiązywania tych problemów zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi w określonych dziedzinach aktywności społecznej i w określonym czasie.

 

Instrumentem służącym do ustalenia tych zasad jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Rozdział 1 – Cele programu

 

i.1. Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  jest :

1)      umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

2)      stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej wspólnoty lokalnej,

3)      efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Baborów,

4)      uzupełnienie działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,

5)      zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

 

2. Cel programu jest realizowany w szczególności poprzez :

1)      określenie priorytetowych zadań publicznych,

2)      zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,

3)      wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,

4)      obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych poprzez udział wolontariuszy w realizacji tych zadań,

5)      zabezpieczenie  w budżecie Gminy środków finansowych umożliwiających pełne
i terminowe wykonywanie zadań publicznych.

 


            Rozdział 2 – Przedmiot współpracy

 

Przedmiotem współpracy  Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi jest:

1)      realizacja zadań Gminy określonych w ustawach,

2)      podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,

3)      tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,

4)      określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,

 

             Rozdział 3 – Podmioty współpracy

 

1. Program współpracy dotyczy działających na terenie Gminy i dla jej mieszkańców podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

2. Podmiotami ze strony Gminy realizującymi program współpracy z organizacjami pozarządowymi są:

1)      Rada Miejska w Baborowie i jej Komisje  określa wysokość środków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe.

2)      Burmistrz Gminy Baborów – określa szczegółowe zasady współpracy z poszczególnymi organizacjami, a w szczególności podejmuje decyzje w zakresie przyznawania obiektów
i przekazywania środków finansowych, Gminnym Jednostkom Organizacyjnym, ujętych
w budżecie Gminy, a niezbędnych do realizacji następujących przedsięwzięć w sferach:

a)         oświata, edukacja i wychowanie

b)        upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

c)         ochrony zdrowia i rehabilitacji

d)        pomocy społecznej

e)    upowszechnianie  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

3)      Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych:

b)      podejmują na bieżąco bezpośrednią  współpracę z organizacjami pozarządowymi
w zakresie określonych działań

c)      organizują otwarty konkurs ofert w sprawie realizacji zadań publicznych

d)      dokonują wyboru najkorzystniejszej oferty

e)      podpisują umowy na zlecenie zadania

f)        przekazują środki pieniężne określone w umowie

g)      kontrolują prawidłowość realizacji zadania

h)      kontrolują dokumenty i inne nośniki informacji związane z wykonywaniem zadania

i)        gromadzą dokumentację dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Gminną Radą Sportu posiadającymi głos opiniodawczo - doradczy dla Burmistrza
i Rady Miejskiej

 

3. Podmioty współpracy są autonomiczne i suwerenne, a wzajemne oddziaływania regulują na zasadach umów i porozumień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

4. Naczelną zasadą towarzyszącą wzajemnym oddziaływaniom jest wyrażenie woli współpracy
w działaniach na rzecz gminy i jej mieszkańców.

 

5. Działanie władz samorządowych wyrażone jest wolą wspierania organizacji pozarządowych.

 

6. Organizacje pozarządowe winny dążyć do wzbogacenia przedsięwzięć służących zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnych i działaniami swoimi winny wspierać w tym zakresie instytucje publiczne.

 


Rozdział 4 – Sfera zadań publicznych realizowanych we współpracy
z organizacjami pozarządowymi

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi obejmuje w 2010 roku zadania publiczne
w sferze :

1)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

2)      podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

3)      działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

4)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

5)      oświaty, edukacji i wychowania

6)      upowszechniania kultury fizycznej i sportu

7)      ochrony i promocji zdrowia i rehabilitacji

8)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

9)      krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Rozdział 5 – Formy współpracy i zlecanie zadań

 

1. Gmina Baborów realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które mogą odbywać się w szczególności w formach :

1)      zlecania organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie i ich finansowanie,

2)      wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych działań,

3)      współdziałania w pozyskiwaniu środków z innych źródeł,

4)      udziału, w miarę potrzeby, organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu,

5)      nieodpłatnego użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali, obiektów komunalnych,

6)      konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odpowiednio
do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

2. Zlecanie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym może mieć formy :

1) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wsparcia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich wsparcia.

 

3. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie odrębnych przepisów.

 

4. Burmistrz Gminy na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowej może określić w trakcie roku kolejne zadania jeżeli środki budżetowe zapewniają ich realizację.

 

Rozdział 6  - Postanowienia końcowe

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.