Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Baborów

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY BABORÓW

Z DNIA 15 CZERWCA 2021 ROKU

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247, ze zm.),

BURMISTRZ GMINY BABORÓW,
podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

  1. Rada Miejska w Baborowie, na sesji w dniu 30 marca 2021 r. uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów – Uchwała Nr XIX/217/21 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 marca 2021 r., obowiązująca z rozstrzygnięciem nadzorczym Nr  IN.I. 742.7.2021.AB Wojewody Opolskiego z dnia 10 maja 2021 r., stwierdzającego nieważność ww. uchwały w zakresie tych kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w odległości w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej  z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r., nr 52, poz. 315)
  2. do uchwalonego dokumentu – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów, zostały załączone, przez Burmistrza Gminy Baborów, w wersji cyfrowej:
    a) pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku z udziałem społeczeństwa, (sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko –Dz. U. 2021.247, ze zm.),

b)  pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków  realizacji  postanowień  dokumentu, (sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. 2021.247, ze zm.).

Z treścią uchwalonego przez Radę Miejską w Baborowie, dokumentu – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przy ul. Ratuszowej 2a, 48 – 120 Baborów.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Gminy Baborów danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania studium, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania studium, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Gminy Baborów.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Gminy Baborów, ul. Ratuszowa 2a, 48 – 120 Baborów.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Baborowie.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem http://bip.baborow.pl/3430/2568/klauzula-informacyjna-rodo.html

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

                      Tomasz Krupa

 


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów
(z uwagi na wielkość pliku projektu został on rozdzielony na poszczególne załączniki)
 

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów - druk nr 200-20.pdf (126,90KB)
PDFZałacznik nr 1 - Część A - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego.pdf (956,18KB)
PDFZałącznik nr 1. cz A1 - zabytki ujęte w GEZ.pdf (54,14KB)
PDFZałącznik nr 1. cz A2 - zabytki archeologiczne.pdf (102,46KB)
PDFZałacznik nr 1 - Część B - Kierunki zagospodarowania przestrzennego-1.pdf (567,73KB)
PNGZałącznik nr 2a - Plansza nr 1 - struktura władania.png (1,10MB)
PNGZałącznik nr 2b - Plansza nr 2 - struktura użytkowania.png (1,11MB)
PNGZałącznik nr 2c - Plansza nr 3 - obowiązujące mpzp.png (906,74KB)
PNGZałącznik nr 2d - Plansza nr 4 - uwarunkowania przyrodnicze.png (1,13MB)
PNGZałącznik nr 2e - Plansza nr 5 - komunikacja i infrastruktura techniczna.png (1,15MB)
PNGZałącznik nr 2f - Plansza nr 6 - hierarchia ośrodków.png (577,44KB)
PNGZałącznik nr 2g - Plansza nr 7 - dziedzictwo kulturowe i zabytki.png (1,16MB)
PNGZałącznik nr 2h - Plansza nr 8 - Cele publiczne ponadlokalne.png (1,12MB)
PNGZałacznik nr 2i - Plansza nr 9 - bilans terenów.png (1,17MB)
PNGZałącznik nr 3a - Rysunek studium - kierunki zagospodarowania przestrzennego.png (14,53MB)
PNGZałącznik nr 3b - Rysunek studium - dziedzictwo kulturowe i zabytki.png (945,46KB)
PDFZałącznik nr 5 - dane przestrzenne.pdf (103,78KB)
 

 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW

Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów, do którego sporządzenia Rada Miejska w Baborowie przystąpiła uchwałą Nr IV/41/19 z dnia 7 lutego 2019 r. wraz prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 21 października 2020 roku do 19 listopada 2020 roku,

w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a, 48 – 120 Baborów,  pokój nr 17,
 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie studium rozwiązaniami, odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a, 48 – 120 Baborów, w sali konferencyjnej, w dniu 9 listopada 2020 r., o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie studium może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Baborów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2020 roku, jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e_mail: um@baborow.pl

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko  albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Baborów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Gminy Baborów, dodatkowo Rada Miejska w Baborowie.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Gminy Baborów danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania studium, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania studium, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Gminy Baborów.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Gminy Baborów, ul. Ratuszowa 2a, 48 – 120 Baborów.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Baborowie.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem http://bip.baborow.pl/3430/2568/klauzula-informacyjna-rodo.html

 

                                                                                                                             BURMISTRZ GMINY BABORÓW

                                                                                                                                             Tomasz Krupa

 


Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów oraz prognoza oddziaływania na środowisko przekazane do zaopiniowania i uzgodnienia właściwym organom i instytucjom, zgodnie z art 11 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293)

Projekt Studium

PDFCzęść A - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego.pdf (965,88KB)
PDFZałącznik nr 1 do Części A.pdf (61,32KB)
PDFZałącznik nr 2 do Części A.pdf (105,50KB)
PDFCzęść B - Kierunki zagospodarowania przestrzennego.pdf (575,02KB)

PNGRysunek Studium - Kierunki zagospodarowania przestrzennego.png (14,39MB)
PNGRysunek studium - dziedzictwo kulturowe i zabytki.png (11,75MB)

PNGPlansza nr 1 - struktura władania.png (13,99MB)
PNGPlansza nr 2 - struktura użytkowania.png (13,72MB)
PNGPlansza nr 3 - obowiązujące mpzp.png (10,99MB)
PNGPlansza nr 4 - uwarunkowania przyrodnicze.png (14,30MB)
PNGPlansza nr 5 - komunikacja i infrastruktura techniczna.png (13,44MB)
PNGPlansza nr 6 - hierarchia ośrodków.png (3,26MB)
PNGPlansza nr 7 - dziedzictwo kulturowe i zabytki.png (14,21MB)
PNGPlansza nr 8 - Cele publiczne ponadlokalne.png (13,37MB)
PNGPlansza nr 9 - bilans terenów.png (13,97MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko.pdf (1,26MB)
PDFMapa do prognozy środowiskowej.pdf (3,07MB)
 

 


Baborów, dnia 18 lipca 2019 roku

Burmistrz Gminy Baborów
ul. Ratuszowa 2a                  
48-120 Baborów

UNI.6720.1.2019


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY BABORÓW

z dnia 18 lipca 2019 roku
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz  art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, zpóźn. zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Baborowie uchwały Nr IV/41/19 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów.

Granice obszaru objętego studium (określone w załączniku graficznym, stanowiącym integralną część ww. uchwały) – są tożsame z granicami administracyjnymi gminy Baborów.
Ww. uchwała jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Baborowie w, w godz. pracy urzędu, pok. nr 17.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi i wnioski do projektu studium w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
 

Wnioski oraz uwagi i wnioski należy składać:
1) w formie pisemnej,  na adres: Urząd Miejski w Baborowie, 48 - 120 Baborów, ul. Ratuszowa 2a.
2) ustnie do protokołu, w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego w Baborowie, w godzinach  pracy  urzędu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@baborow.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności  opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Uwaga, wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt studium  – Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Baborowie, pokój nr 17, tel. 77 403 69 81.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Gminy Baborów ul. Ratuszowa 2a, 48 - 120 Baborów.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji praw z tym związanych, poprzez adres e-mail: iod@baborow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem:
http://bip.baborow.pl/3430/2568/klauzula-informacyjna-rodo.htmldanych-osobowych.html

 

Burmistrz Gminy Baborów

Tomasz Krupa