Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

NOWE Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Baborów

Baborów, dnia 18 lipca 2019 roku

Burmistrz Gminy Baborów
ul. Ratuszowa 2a                  
48-120 Baborów

UNI.6720.1.2019


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY BABORÓW

z dnia 18 lipca 2019 roku
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz  art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, zpóźn. zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Baborowie uchwały Nr IV/41/19 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów.

Granice obszaru objętego studium (określone w załączniku graficznym, stanowiącym integralną część ww. uchwały) – są tożsame z granicami administracyjnymi gminy Baborów.
Ww. uchwała jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Baborowie w, w godz. pracy urzędu, pok. nr 17.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi i wnioski do projektu studium w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
 

Wnioski oraz uwagi i wnioski należy składać:
1) w formie pisemnej,  na adres: Urząd Miejski w Baborowie, 48 - 120 Baborów, ul. Ratuszowa 2a.
2) ustnie do protokołu, w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego w Baborowie, w godzinach  pracy  urzędu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@baborow.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności  opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Uwaga, wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt studium  – Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Baborowie, pokój nr 17, tel. 77 403 69 81.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Gminy Baborów ul. Ratuszowa 2a, 48 - 120 Baborów.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji praw z tym związanych, poprzez adres e-mail: iod@baborow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem:
http://bip.baborow.pl/3430/2568/klauzula-informacyjna-rodo.htmldanych-osobowych.html

 

Burmistrz Gminy Baborów

Tomasz Krupa

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-02-2010
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  09-02-2010 12:29
  przez: Administrator BIP BIP
 • zmodyfikowano:
  18-07-2019 16:02
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 5761
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl