Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NOWE Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Baborów

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW

Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów, do którego sporządzenia Rada Miejska w Baborowie przystąpiła uchwałą Nr IV/41/19 z dnia 7 lutego 2019 r. wraz prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 21 października 2020 roku do 19 listopada 2020 roku,

w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a, 48 – 120 Baborów,  pokój nr 17,
 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie studium rozwiązaniami, odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a, 48 – 120 Baborów, w sali konferencyjnej, w dniu 9 listopada 2020 r., o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie studium może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Baborów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2020 roku, jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e_mail: um@baborow.pl

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko  albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Baborów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Gminy Baborów, dodatkowo Rada Miejska w Baborowie.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Gminy Baborów danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania studium, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania studium, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Gminy Baborów.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Gminy Baborów, ul. Ratuszowa 2a, 48 – 120 Baborów.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Baborowie.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem http://bip.baborow.pl/3430/2568/klauzula-informacyjna-rodo.html

 

                                                                                                                             BURMISTRZ GMINY BABORÓW

                                                                                                                                             Tomasz Krupa

 


Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów oraz prognoza oddziaływania na środowisko przekazane do zaopiniowania i uzgodnienia właściwym organom i instytucjom, zgodnie z art 11 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293)

Projekt Studium

PDFCzęść A - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Części A.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Części A.pdf
PDFCzęść B - Kierunki zagospodarowania przestrzennego.pdf

PNGRysunek Studium - Kierunki zagospodarowania przestrzennego.png
PNGRysunek studium - dziedzictwo kulturowe i zabytki.png

PNGPlansza nr 1 - struktura władania.png
PNGPlansza nr 2 - struktura użytkowania.png
PNGPlansza nr 3 - obowiązujące mpzp.png
PNGPlansza nr 4 - uwarunkowania przyrodnicze.png
PNGPlansza nr 5 - komunikacja i infrastruktura techniczna.png
PNGPlansza nr 6 - hierarchia ośrodków.png
PNGPlansza nr 7 - dziedzictwo kulturowe i zabytki.png
PNGPlansza nr 8 - Cele publiczne ponadlokalne.png
PNGPlansza nr 9 - bilans terenów.png

Prognoza oddziaływania na środowisko

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko.pdf
PDFMapa do prognozy środowiskowej.pdf
 

 


Baborów, dnia 18 lipca 2019 roku

Burmistrz Gminy Baborów
ul. Ratuszowa 2a                  
48-120 Baborów

UNI.6720.1.2019


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY BABORÓW

z dnia 18 lipca 2019 roku
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz  art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, zpóźn. zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Baborowie uchwały Nr IV/41/19 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów.

Granice obszaru objętego studium (określone w załączniku graficznym, stanowiącym integralną część ww. uchwały) – są tożsame z granicami administracyjnymi gminy Baborów.
Ww. uchwała jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Baborowie w, w godz. pracy urzędu, pok. nr 17.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi i wnioski do projektu studium w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
 

Wnioski oraz uwagi i wnioski należy składać:
1) w formie pisemnej,  na adres: Urząd Miejski w Baborowie, 48 - 120 Baborów, ul. Ratuszowa 2a.
2) ustnie do protokołu, w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego w Baborowie, w godzinach  pracy  urzędu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@baborow.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności  opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Uwaga, wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt studium  – Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Baborowie, pokój nr 17, tel. 77 403 69 81.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Gminy Baborów ul. Ratuszowa 2a, 48 - 120 Baborów.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji praw z tym związanych, poprzez adres e-mail: iod@baborow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem:
http://bip.baborow.pl/3430/2568/klauzula-informacyjna-rodo.htmldanych-osobowych.html

 

Burmistrz Gminy Baborów

Tomasz Krupa