Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów

GZG. VIII. – 7322/5/09                                                                                                 Baborów 19.01.2010


OGŁOSZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych
miasta Baborowa


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Baborowie uchwały nr XXV-184/09 z dnia 27 marca 2009 r. oraz uchwały nr XXX-217/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa, przyjętego uchwałą nr XXXIV-275/02 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 września 2002 r.,
który jest dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie organu opracowującego przedmiotowy dokument pod adresem:

 Urząd Miejski w Baborowie,

ul. Dąbrowszczaków 2a,

48 – 120 Baborów

e-mail: um@baborow.pl

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1)      w formie pisemnej,

2)      ustnie do protokołu,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,

 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Baborów.

 

                                                                                    Burmistrz Gminy Baborów Eugeniusz Waga

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Nasieniak
Data wytworzenia: 2010-02-09
Metryczka
  • opublikowano:
    09-02-2010 12:10
    przez: Administrator BIP BIP
  • zmodyfikowano:
    09-02-2010 12:12
    przez: Administrator BIP BIP
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl