Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym  /Dz.U. Nr 15 poz.139 z 1999r z późn. zmianami/

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Zasobami Gminy
pokój nr 17 tel. 0774036935 0774036934

Stanowisko

Inspektor Jan Nasieniak

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu


pobierz plik

ZAŁĄCZNIKI

    -mapa sytuacyjno-wysokościowa skala 1:500  2 egz.   
-wypis i wyrys z rejestru gruntów 
-uproszczony wypis  działek sąsiednich
 


Opłaty

1. Opłata skarbowa:
-za wniosek
-za każdy załącznik

2. za wydanie decyzji:
-
budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, przeznaczonych na działalność związaną z produkcją, handlem, administracją,rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym 

-budowli, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, z wyłączeniem lokalnych inwestycji dla realizacji celów publicznych               

- zespołu garaży    

-budynków gospodarczych i garaży ponad lokalnych inwestycji liniowych
 

5,00 zł

 0,50zł


 190zł

 


 228 zł
152 zł

190 zł

Termin załatwienia sprawy


 Na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania  Przestrzennego termin wydania decyzji  do 30 dni. Gdy wniosek dotyczy terenu sołectw wymagane jest przeprowadzenie rozprawy administracyjnej oraz uzyskanie od Wojewody Opolskiego stwierdzenia decyzji zgodności z prawem – termin wydania decyzji około 2 miesiące.
W przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku gdy wymagany jest raport o oddziaływaniu na środowisko wnioskodawca dołącza go do wniosku o wydanie decyzji – termin wydania decyzji około 4 miesiące.
 

Tryb odwoławczy:


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie urzędu pok.nr 13.) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie
 

OPŁATA SKARBOWA:

    
za odwołanie          -5,00zł
za każdy załącznik  – 0,50zł

uwagi:


podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy w przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela  w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
 

 

 

JPEGzabudo.jpeg (21,90KB)

GIFword.gif (2,88KB)